Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Dialog om Stora torget juni 2016

Tyck till och påverka

Dina erfarenheter och synpunkter är viktiga och vi vill ha en bra dialog med dig som bor och verkar i Karlstad. Under tiden vi planerar olika projekt finns flera tillfällen för dig att vara med och tycka till. Dina synpunkter gör skillnad.

På den här webbplatsen kan du ta del av detaljplaner i Karlstads kommun och tycka till om dem. Vid samrådet och i granskningsskedet har du möjlighet att lämna synpunkter på planerna. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

När det finns möjlighet att tycka till om en plan framgår det på informationssidan om den planen. Där står hur lång tid du har på dig och hur du gör för att lämna dina synpunkter på planen. De planer som just nu går att lämna synpunkter på hittar du länkar till längre ner på sidan.

Övriga synpunkter

Har du andra synpunkter eller idéer som rör utvecklingen av Karlstad men som inte finns i någon pågående planprocess kan du även lämna dem till oss.

Idéer om hur Karlstad kan utvecklas lämnar du som e-förslag.

Vill du lämna en synpunkt, ställa en fråga eller göra en felanmälan?

Just nu kan du tycka till om dessa projekt:

Bild på del av planområdet

Herrhagen - möjlighet för bostäder i kvarteret Anden

Kommunen ska pröva möjligheten att bygga ett flerbostadshus i kvarteret Anden på den norra delen av Herrhagen.

Norrra Dingelsundet

Norra Dingelsundet - utveckling med fler bostäder

Kommunen ska pröva möjligheten att komplettera befintlig bebyggelse med fler bostäder inom norra Dingelsundet.

Flygfoto över området

Färjestad - nya bostäder

Ett förslag till en ny detaljplan har arbetats fram för Svalan 2, vid slutet av Humlevägen, på Färjestad. Planen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyg­gelse inom fastigheten. Den nya bebyggelsen kommer att ta tillvara älvläget och göra Klaräl­ven tillgängligt på ett bättre sätt. Ett nytt stråk mot älven skapas, liksom en ny brygga vid strandkanten.

Områder för detaljplan för Bomstad

Bomstadbadens camping, utveckling

Kommunen planlägger Bomstadbadens camping för att göra det tydligare vad som är tillåtet inom campingområdet och för att campinggäster och allmänheten ska få så stor nytta av anläggningen som möjligt.

Sidan uppdaterad: 2023-09-19

Hittade du rätt information på sidan?