Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Dialog om Stora torget juni 2016

Tyck till och påverka

Dina erfarenheter och synpunkter är viktiga och vi vill ha en bra dialog med dig som bor och verkar i Karlstad. Under tiden vi planerar olika projekt finns flera tillfällen för dig att vara med och tycka till. Dina synpunkter gör skillnad.

På den här webbplatsen kan du ta del av detaljplaner i Karlstads kommun och tycka till om dem. Vid samrådet och i granskningsskedet har du möjlighet att lämna synpunkter på planerna. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

När det finns möjlighet att tycka till om en plan framgår det på informationssidan om den planen. Där står hur lång tid du har på dig och hur du gör för att lämna dina synpunkter på planen. De planer som just nu går att lämna synpunkter på hittar du länkar till längre ner på sidan.

Övriga synpunkter

Har du andra synpunkter eller idéer som rör utvecklingen av Karlstad men som inte finns i någon pågående planprocess kan du även lämna dem till oss.

Idéer om hur Karlstad kan utvecklas lämnar du som e-förslag.

Vill du lämna en synpunkt, ställa en fråga eller göra en felanmälan?

Just nu kan du tycka till om dessa projekt:

Översiktsbild över planområdet

Kronoparken - utveckling av centrum

Utveckling av Kronoparkens centrum med bostäder och verksamheter.

Illustrationsaffisch för Skåre byggvision

Skåre byggvision

Ett förslag till byggvision har arbetats fram för Skåre. Visionen beskriver hur orten och kringliggande platser skulle kunna utvecklas i framtiden. Syftet med byggvisionerna är att peka ut lämpliga lägen för ny bebyggelse, och att fungera som en inspiration för ett möjligt byggande på orten.

Illustration siluettbild Karlstad och elbussar

Kronoparken - ny anslutning av Vårgatan

Karlstads kommun planerar att förlänga Karlstadsstråket från Ruds bytespunkt till Välsvikens station.

Översiktsbild över planområdet

Zakrisdal - planering för stadsdelscentrum i Ulleberg/Zakrisdal

Kommunen har uppdrag att ta fram en detaljplan för utveckling inom området norr och söder om Ullebergsleden.

Sidan uppdaterad: 2024-06-24

Hittade du det du sökte på sidan?