Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild över planområdet

Zakrisdal - planering för stadsdelscentrum i Ulleberg/Zakrisdal

Kommunen har uppdrag att ta fram en detaljplan för utveckling inom området norr och söder om Ullebergsleden.

Tyck till!

Du kan skicka in dina synpunkter på planförslaget senast den 29 augusti 2024.

Synpunkterna kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.

Vad innebär planförslaget?

Planförslaget syftar till att skapa ett nytt lokalt centrumområde på en obebyggd plats invid Ullebergsleden i sydvästra Karlstad. På södra sidan om Ullebergsleden möjliggörs en ny handelsbyggnad, en vårdcentral, bostäder samt en skol- och förskolebyggnad med tillhörande idrottshall.
På norra sidan om leden planläggs för ett nytt lek- och idrottsområde. Utöver detta möjliggör planen en ny cirkulationsplats på Ullebergsleden, ny gång- och cykeltunnel samt nya gator och gång- och cykelbanor. Även ett skyfallsstråk och en skyfallspark planeras för fördröjning av vatten vid extremregn.

Den nya bebyggelsen syftar till att skapa ett nytt stadsdelscentrum och bli en lokal nod som bidrar till att binda samman befintliga bebyggelseområden, framför allt genom ett förbättrat gång- och cykelnät. Men också genom att skapa målpunkter och mötesplatser.

Gestaltningen av området ska relatera till naturen, skogen och det lantliga genom fasadmaterial som trä, tegel och puts och en varm, dov och naturnära färgskala eller kulörer som falurött eller järnvitriolgrått. Byggnaderna ska hålla hög arkitektonisk kvalitet. Naturen ska också vara närvarande i området genom mycket grönska i den offentliga miljön och att stora hårdgjorda ytor undviks eller integreras med grönska.
Planen släcker ut befintliga byggrätter som inte längre är möjliga att utnyttja norr om Bovieran.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina boende/hyresgäster.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Tidplan

  • Planförslaget är på samråd mellan 24 juni och 29 augusti 2024

Öppet hus - den 21 augusti kl 16:00-18:00 finns tjänstemän från stadsbyggnadsförvaltningen tillgängliga för frågor i Karlstadsrummet i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26.
Alla intresserade är välkomna!

Synpunkter på planförslaget?

Om du har synpunkter på planförslaget som du vill framföra ska dessa ha kommit in skriftligen till stadsbyggnadsförvaltningen senast den 29 augusti 2024.

Synpunkter kan lämnas längst ner på denna sida, via e-post till
stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev.

Vid frågor kontakta stadsbyggnadsarkitekt:
Caroline Henrysson, caroline.henrysson@karlstad.se
Telefon: 054-540 75 79

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Centrum Ulleberg Zakrisdal

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

-

Kommunens kontaktperson:

Caroline Henrysson, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-07-18

Hittade du det du sökte på sidan?