Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Flygbild med planområdet markerat.
Polishuset

Polishuset

Sandbäcken - tillbyggnad av polisens lokaler och ny utryckningsväg

Polisen behöver bygga om och till sina lokaler och räddningstjänsten behöver förbättrad utryckningsväg, bland annat genom att kunna rycka ut direkt till E18. Kommunen har planlagt för hur detta kan ske på bästa sätt samtidigt som man skapar en trevlig entré till Norra fältet och Sandbäckstjärnet.

Vad innebär detaljplanen?

Syftet med planarbetet var att pröva möjligheten att bygga till polishuset och anlägga en ny utryckningsväg direkt till E18, samt att skapa en entré till Norra fältet. Planområdet ligger inom stadsdelen Sandbäcken cirka 1,5 kilometer norr om Karlstads centrum, inom ett område omgivet av järnvägen, Nya Depåvägen/Infanterigatan, E18 och Norra fältet.

Planen innehåller byggrätt för kontor i tre våningar för den befintliga delen av polishuset samt planerad tillbyggnad i sydväst, samt byggrätt i fyra våningar som möjliggör tillbyggnad i den östra delen. Utryckningsvägen från räddningsstationen, som även nyttjas av polisen, flyttas närmare bäcken Sandbäcken och ska utgöra gemensamhetsanläggning. Den befintliga förbindelsen över bäcken till Norra fältet tas bort och ersätts med parkmark utmed bäcken.

Polisens nuvarande parkering vid bäcken flyttas till väster om utryckningsvägen. Ett parkeringsområde för allmän parkering skapas på Norra fältet utmed Infanterigatan. Detta utgör entré till fältet. Befintlig dunge vid Infanterigatan ges skydd som naturmark. Mellan Infanterigatan och E18 skapas ett trafikområde för anläggande av en utryckningsväg med direkt påfart på E18 i södergående riktning. Planförslaget bedöms vara förenligt med gällande översiktsplan

Tidplan

  • Planförslaget har varit föremål för samråd från den 16 april till den 25 maj 2018.
  • Planförslaget var utställt för granskning fram till den 30 augusti 2019.
  • Planförslaget antogs av Stadsbyggnadsnämnden den 13 november 2019.
  • Planen vann laga kraft den 6 december 2019.

Synpunkter

  • Inkomna synpunkter under samrådet, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
  • Inkomna synpunkter under granskningen med kommentarer och förslag till ändringar med anledning av dem redovisas i granskningsutlåtandet.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Ny detaljplan för Polishuset och ny utryckningsväg, Brandstationen 2 med flera

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Skandrenting (Norra Fältet KB)

Kommunens kontaktperson:

Kerstin Berg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-03-27

Hittade du det du sökte på sidan?