Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Översiktsbild över planområdet

Norrstrand - norra delen av Svinbäcksberget

Kommunen ska genom detaljplan pröva möjligheten att justera användningen för en del av Norrstrand 1:1. Därmed möjliggörs fastighetsregleringar inom planområdet.

Nuvarande förhållanden

Planområdet är beläget inom stadsdelen Norrstrand, cirka 2 kilometer nordost om Karlstads centrum.
Planområdet gränsar i norr till Östra infarten. I öster och söder gränsar planområdet till Svinbäcksberget med naturmark, telemast och vattentorn. I öster ligger också Örsholmsleden. I väster gränsar området till en gång- och cykelväg samt Svinbäckstjärn.

Området består idag av ett skogsområde omgiven av promenadstråk. På berget finns ett vattentorn och tekniska anläggningar. Inne i berget finns tekniska anläggningar, som till exempel sandficka.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fastighetsregleringar i området. Några större fysiska förändringar planeras ej. Eventuellt finns behov av att utöka vattentornet, det bör hanteras i detaljplanen.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Anpassningar av befintligt utseende till detaljplan
  • Tillfarter
  • Eventuellt utökning av vattentornet.

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd. Tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för del av Norrstrand 1:1

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Marie Janäng, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

Hittade du det du sökte på sidan?