Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Översiktsbild över planområdet
Ungefärlig plangräns för området i Lungvik.

Ungefärlig plangräns för området i Lungvik.

Alster – omvandling från fritidshus till permanentboende i Lungvik

Fastighetsägare vill ändra befintlig byggnadsplan för att göra det möjligt för permanentboende och att bygga större hus än idag.

Plandata

Planområdet ligger cirka 12 kilometer öster om Karlstads centrum och cirka 2 kilometer väster om Skattkärrs centrum. I öst gränsar området mot skogs- och åkermark, i söder till befintliga fritidshus, järnvägen och Vänern, i väst mot skogsområde och i norr mot Busterudsvägen.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätterna och därmed möjliggöra permanentboende inom de områden som idag är planlagda för fritidsbebyggelse. Planförslaget innebär en utökad byggrätt till maximalt 200 kvadratmeter byggnadsarea per tomt inklusive komplementbyggnader. Huvudbyggnaden får maximalt vara 150 kvadratmeter byggnadsarea. Därutöver finns även bland annat bestämmelser som reglerar höjder, utformning och terränganpassning.

För att klara riktlinjer för trafikbuller och risk för olyckor kopplat till järnvägen ställs krav på bebyggelsens utformning i områdets södra delar. Samtidigt har inte alla fastigheter inom området kunnat inkluderats i detaljplanen av samma skäl.

I södra området (Gamla Lungvik) utgör den sluttande terrängen, de smala gatorna och järnvägen en utmaning i hantering av dagvatten vid skyfall. Av den anledning ställs krav på omhändertagande av skyfallsregn inom den egna fastigheten på delar av området.

För att klara dagvattenhantering, tillgänglighet och hantering av snöröjning möjliggörs breddning av bland annat Lungviksvägen och Råbäcksvägen.

Vad händer nu?

Sedan samrådet har samtliga yttranden gåtts igenom. En reviderad dagvattenutredning har beställts och resultatet väntas komma under sommaren. Då en stor del av dagvattnet inom planområdet avrinner mot järnvägsbanken befintliga trummor, finns sedan tidigare dagvattenutredning behov av samlad dagvattenfördröjning och/eller anläggande av en större trumma. Uppdaterad dagvattenutredning kommer att ge ytterligare svar på dessa frågor, som behöver redas ut innan detaljplanen kan gå ut på granskning.

Uppdaterad tidplan och fler svar kommer att kunna lämnas först efter att dagvattenutredningen har levererats och analyserats.

Tidplan

  • Planförslaget var ute på samråd 16 maj - 26 augusti 2022.
  • Två mötestillfällen gavs under samrådstiden, 14 juni och 16 juni.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Gamla Lungvik

Vem äger marken:

Privat mark

Kommunens kontaktperson:

Sofia Anesäter Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-01-29

Hittade du det du sökte på sidan?