Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Bild på Klarälven vid Romstad Sommarro
Bild på Klarälven vid Romstad Sommarro

Bild på Klarälven vid Romstad Sommarro

Romstad - Sommarro bryggor

Kommunen har nu tagit fram ett planprogram med syfte att möjliggöra för nya samordnade brygganläggningar i Klarälven längs Romstad och Sommarro.

Vad innebär planförslaget?

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planområdet ägs av Karlstads kommun och ligger cirka 2 km väster om Karlstads centrum. Det sträcker sig från Klaraviksbron i norr till Kartbergsparken respektive parkstråket vid Timotejgatan i söder. På vardera sidor Klarälven ligger bebyggelse. Planprogrammet beskriver förutsättningar i området och visar på 14 olika möjliga brygglokaliseringar. Planprogrammet ska även fungera som underlag i det kommande detaljplaneskedet i området.

Om förslaget

Inom programområdet föreslås 14 brygglägen för bryggor för de närboendes fritidsbehov samt allmänhetens möjlighet att komma till vattnet. På vissa av de föreslagna lägena finns bryggor idag, andra lägen är helt nya. En del av lägena som finns kan eventuellt utvecklas till en båtplatsbrygga. Det föreslås bryggor att kunna vistas på, att göra tillfällig angöring vid och båtplatsbryggor. Där båtplatsbryggor föreslås bör även vistelsemöjligheter gå att kombinera. Bryggorna ska vara öppna för allmänheten.

Karta över bryggplatser längs älven vid Sommarro och Romstad.

Samråd

  • Planprogrammet har varit på samråd, under sommaren 2020. Det gavs möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. I bifogad samrådsredogörelse går det att ta del av de inkomna synpunkterna samt stadsbyggnadsförvaltningens svar och förslag till förändringar med anledning av synpunkterna. Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Två informationsmöten har även hållits digitalt via länk.
  • Planprogrammet kommer att följas upp av en detaljplan som startar i och med godkänt planprogram. Under detaljplaneprocessen ges ytterligare möjlighet till insyn och påverkan av förslaget.

Tidplan

  • Programförslaget var på på samråd mellan 8 juli och 4 september 2020.
  • Planprogrammet godkändes i stadsbyggnadsnämnden den 9 december 2020.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Planprogram för brygganläggningar i Klarälven längs Romstad och Sommarro.

Kommunens kontaktpersoner:

Marianne Fröding, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-06-19

Hittade du det du sökte på sidan?