Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Planområde, översikt
Översiktsbild från Blom.

Översiktsbild från Blom.

Våxnäs - bostäder vid Karmgatan

Här vill exploatören bygga fler lägenheter på befintliga parkeringsplatser inom fastigheten Karmen 5. Parkeringsbehov och Grön resplan har utretts i planarbetet.

Vad innebär planförslaget?

Planområdet är beläget på Våxnäs, cirka 3 kilometer nordväst om Karlstads centrum. Planområdet angränsar till parkområdet Låglandet i öster och strax sydväst om planområdet ligger Våxnäs centrum.

Planen syftar till att möjliggöra för ytterligare flerbostadshus inom befintlig bostadsfastighet, samt att bekräfta befintliga byggnader där planstöd saknas.

Kartbild ur illustrationsplane  över Karmen 5

Illustrationsbild över volymer sett från söder

Om förslaget

Fastigheten Karmen 5 föreslås förtätas genom att befintliga parkeringsytor nyttjas för att uppföra nya bostäder. Planen medger tre nya flerbostadshus i fem respektive sex våningar, vilket totalt kan innebära cirka 100 nya lägenheter.

Tidplan

  • Planförslaget var ute på samråd 22 juni - 31 augusti 2020.
  • Planförslaget var utställt för granskning 6 oktober - 2 november 2020.
  • Planförslaget antogs av stadsbyggnadsnämnden den 9 december 2020.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 5 januari 2021.

Synpunkter

  • Inkomna synpunkter under samrådet kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
  • Inkomna synpunkter under granskningen, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Karmen 5 inom Våxnäs

Vem äger marken:

HB Karmgatan

Vem bygger:

Willhem AB

Kommunens kontaktperson:

Anna Pettersson, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-06-11

Hittade du det du sökte på sidan?