Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Illustration över de tänkta byggnaderna
Illustrationsbild Mondo Arkitekter.

Illustrationsbild Mondo Arkitekter.

Gruvlyckan – nya bostäder på nuvarande parkering

Här ska kommunen pröva möjligheten att bygga nya bostäder på mark som idag är en parkeringsplats.

Vad innebär planförslaget?

Planens syfte är att pröva möjligheten att bygga bostäder i området mellan Gruvlyckan, Engelska skolan och Matmejeriet. De nya byggnaderna ska se ut och placeras så att det blir en bra helhet i området som tar hänsyn till kulturvärdena på platsen.

Karta över det planerade området

Om förslaget

Det finns plats att bygga ett nytt bostadskvarter inom kv Stålet. Bostadshusen formar två avgränsade privata gårdar som är sammanbundna med gångstråk till Gruvlyckans centrala parkmiljö. Bebyggelsen har formats som slutna mot norr för att skärma ut trafikbuller från E18. Kvarteren föreslås ges en form som passar ihop med Gruvlyckans befintliga utformning och föreslås byggas i 3-5 våningar. De nya byggnaderna ska, till skillnad från de befintliga, få en mer utåtriktad utformning där entréerna vänds mot gatorna för att på så vis bidra till trygghet och liv i området.

Illustration hur de planerade byggnaderna ser ut från ovan
Illustrationsskiss: Mondo Arkitekter.

 

Källarstugevägen föreslås byggas om så att gång- och cykeltrafikanter separeras från bil- samt lastbilstrafik på gatan. Stora värdefulla träd bevaras. Bebyggelsens placering har också valts för att möjliggöra en planerad gång- och cykelväg utmed Gruvgången.

Tidplan

  • Samråd hölls mellan 11 december 2019 och 31 januari 2020.
  • Informationsmöte hölls den 15 januari 2020, i Karlstadsrummet i Bibliotekshuset.
  • Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan är vilande. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det för samråd eller granskning.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för kvarteret Stålet mm

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads Bostads AB

Kommunens kontaktpersoner:

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen
Göran Romhed, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-06-10

Hittade du det du sökte på sidan?