Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Planområde-Hagaborg
Planområde Hagaborg.

Planområde Hagaborg.

Norrstrand - fler bostäder på Hagaborg

Kommunen prövar möjligheten till mer bostadsbebyggelse på Hagaborg på tomterna Snickaren, Vakten och Åkaren.

Vad innebär planförslaget?

Fastighetsägaren till Snickaren 7 samt ägare till Snickaren 12, Åkaren 1, Vakten 15 och 16 har oberoende av varandra begärt planändring i området. De planerar ny och kompletterande bebyggelse i området samt en ny parkeringslösning.

Om förslaget

Området är i dagsläget utbyggt i enlighet med planerna och det finns ingen byggrätt kvar i gällande planer.

Inom Snickaren 7 finns idag ett mindre flerfamiljshus i två våningar. Byggnaden är utförd i ljus puts och är uppfört 1938.

Snickaren 12, Åkaren 1, Vakten 15 och Vakten 16 ägs av KBAB. Inom Åkaren 1 finns en stor parkering, i huvudsak markparkering men också ett antal garagelängor. Inom Snickaren 12 finns fyra mindre flerfamiljshus i två våningar från början av 1980-talet samt en garagelänga. Inom Vakten 15 och 16 finns service- och flerfamiljshus i form av punkthus i 4-5 våningar. Ingen av byggnaderna eller miljön i området finns omnämnda i kommunens kulturmiljöprogram.

Genom området i Norrstrandsgatans förlängning löper ett välanvänt gång- och cykelstråk.

Området bedöms intressant för utveckling av fler bostäder och en förädling och förtätning av området ligger i linje med översiktsplanen. Området ligger mycket centralt och kollektivtrafik, infrastruktur och service finns i området.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Stadsbild och utformning.
  • Djupare utredning av motiv och eventuella fördelar med en rivning inom Snickaren 7. Förvaltningen behöver utreda om en förändring som rivning möjliggör skulle kunna gagna en utveckling av området som helhet..
  • Stråk.
  • Utformning av intilliggande gator. Behov av gång- och cykelbana utmed Norrstrandsgatan behöver utredas.
  • Översvämning.
  • Parkering.
  • Grönstruktur.

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan pågår. Nästa steg är att gå ut med ett förslag på samråd, tid för samrådet är ännu inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för del av kv Snickaren, Vakten och Åkaren

Vem äger marken:

Karlstads kommun med Karlstads bostads AB som tomträttsinnehavare samt Pråmkanalen AB

Vem bygger:

Karlstads bostads AB och Pråmkanalen AB

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-06-10

Hittade du det du sökte på sidan?