Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Norsälven skredreducerande åtgärder
Norsälven skredreducerande åtgärder

Norsälven skredreducerande åtgärder

Norsälven - skredförebyggande åtgärder

Längs Norsälven i anslutning till Norsbron finns områden där det finns en ökad risk för ras och skred. För att öka säkerheten mot skred kommer Karlstads kommun att genomföra stabilitetshöjande åtgärder längs en 300 meter lång sträcka mellan Norsälvsvägen och Norsälven.

Om projektet

Med start i september 2022 kommer Karlstads kommun börja arbetet som börjar med röjning av sly och träd. Därefter sker en avlastning av slänter genom urschaktning samt utläggning av tryckbank och erosionsskydd i Norsälven.

Arbetet bedrivs etappvis och pågår under hösten så länge väderförhållandena medger och slutförs under våren 2023.

Läs mer om kommunens arbete med skredförebyggande åtgärder. LÄNK

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Skredreducerande åtgärder

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Ola Norling, byggledare, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?