Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Karta där platsen för ny cirkulationsplats är utmärkt
Cirkulationsplats vid Kartberget

Cirkulationsplats vid Kartberget

Romstad - ny cirkulationsplats vid Kartberget

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny cirkulationsplats i korsningen Ullebergsleden/Skoghallsvägen. Trafikplatsen gör det möjligt ansluta trafik från den planerade bron över västra älvgrenen till befintlig infrastruktur.

Vad innebär detaljplanen?

För att ansluta den planerade nya Kartbergsbron över västra älvgrenen till befintlig infrastruktur föreslås att korsningen mellan Skoghallsvägen och Ullebergsleden/Södra Förbindelsen flyttas längre söderut jämfört med dagens korsning.

Området ligger inom i korsningen mellan Skoghallsvägen och Ullebergsleden. Området är cirka 1600 kvadratmeter och ägs av Karlstads kommun.

När Ullebergsleden väster om Skoghallsvägen flyttas längre söderut innebär det att ytor som idag utgörs av gräsytor och delar av en träddunge ersätts med den nya sträckningen av Ullebergsleden och att dagens Ullebergsled istället kan utformas som gröna ytor med plats för gång- och cykeltrafik. Planen innebär att dagens trevägskorsning ersätts med en cirkulationsplats med möjlighet till fyra anslutningar.

För att kunna ansluta befintliga gator till en kommande bro över västra älvgrenen föreslås att trafikplatsen höjs och läggs på en högre marknivå. Höjningen av mark innebär att de gång- och cykelkopplingar som planeras i anslutning till cirkulationsplatsen föreslås separerade från biltrafiken med läge under trafikplatsen.

Busshållplatser för stads- respektive länstrafik planeras dels intill den nya bron öster om Skoghallsvägen och dels utmed Skoghallsvägen norr om den nya cirkulationsplatsen.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd 17 oktober - 19 november 2018.
  • Planförslaget var utställt för granskning 26 september - 17 oktober 2019.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 12 december 2019.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 8 januari 2020.

Synpunkter

Under slutet av 2018 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.

Under hösten 2019 var planförslaget utställt för granskning. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för cirkulationsplats vid Kartberget.

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Per Anders Olsson

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?