Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Illustration över lägenheterna som planeras i Molkom. Två huskroppar i tr med en porlande bäck emellan där barn leker.
Bild från Peab.

Bild från Peab.

Molkom - lägenheter i centrala Molkom

I centrala Molkom finns det planer på att bygga nya bostäder med god närhet till service. Byggnationen är ett resultat av dubbel markanvisning där ett bolag först bygger i någon av Karlstads mindre tätorter för att sedan bygga i ett centralt läge.

Vad innebär detaljplanen?

Peab planerar att bygga två bostadsbyggnader i första skedet med sammanlagt 12 lägenheter. Det kan bli aktuellt med sammanlagt sex bostadsbyggnader samt ett flertal nyttobyggnader. Peab fick markanvisning under sommaren 2020 efter att det bolag som tidigare planerat att bygga på platsen valde att avsäga sig markanvisningen.

Området ligger mitt emot vårdcentralen i Molkom, intill förskolan och norr om Molkoms busstation. Marken det gäller är del av Molkom 1:138. I sydöstra delen av området sparas ett grönområde som parkmark.

Dubbel markanvisning

Den planerade bostadsbyggnationen i Molkom är resultatet av den dubbla markanvisning som kommunen gjorde under 2017. Tanken med dubbel markanvisningen är att en exploatör först bygger bostäder i någon av Karlstads mindre orter, i detta fall Molkom, för att få bygga i centrala eller stadsnära lägen. Därmed möjliggörs byggnation även i Karlstads kransorter, vilket behövs för att hela kommunen ska utvecklas. Peab som fått markanvisningen ska först ska bygga i Molkom och får sedan bygga vid Tullholmsviken i centrala Karlstad.

När det bolag som tidigare hade markanvisningen avsade sig den så gick kommunen ut med den igen och fick in sex olika byggnationsförslag från olika bolag. Förslagen utvärderades utifrån byggnadernas gestaltning, utemiljöns formgivning och referensobjekt. Peabs förslag valdes ut som vinnare.

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft 15 april 2014.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för trygghetsboende i Molkom.

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Peab

Kommunens kontaktpersoner:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen
Göran Romhed, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-04-19

Hittade du det du sökte på sidan?