Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
karta över Alster-Busterud
Karta över Alster – Busterud.

Karta över Alster – Busterud.

Alster – nya bostäder i Busterud

Syftet med detaljplanen är att skapa villatomter för åretruntboende. Detaljplanen vann laga kraft 20 september 2019. Etapp 1 börjar under 2020 och då byggs vatten och avlopp ut enligt kommunens VA-plan. Etapp 2 börjar under 2021 och det innebär ny- och ombyggnation av lokalgator samt utbyggnad av vatten, spillvatten och dagvatten. Här ingår också nybyggnation av bostäder.

Vad innebär planförslaget?

Strax öster om Alsters villaområde planeras det för ett nytt bostadsområde med huvudsakligen villor, en ny park och kommunal infrastruktur. Delar av området är idag detaljplanelagt med syfte fritidsbebyggelse men en stor del av tomterna är obebyggda. Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra för permanentboende i ett område med lantlig karaktär. Området ligger i gränslandet mellan stad och landsbygd och är en naturlig förlängning av tätorten utpekad i kommunens översiktsplan som stadsutvecklingsområde.

Etapp 1

Etapp 1 startade under början av 2020 och var klart 2021. Arbetet innebar nybyggnation av vatten- och avloppsledningar längs Strandviksvägen och Granuddsvägen, samt byggnation av två avloppspumpstationer. Etapp 1 är godkänd och klar för anslutning. Om du har en fastighet som ska ha LTA-anslutning så behöver du beställa en pump av oss i god tid. Vi beställer pumpar vid månadsskiftet varje månad och har cirka 2 veckors leveranstid så beställ din pump i god tid. Här kan du läsa mer om beställning av pump.

Etapp 2

Etapp 1 och etapp 2 utförs i olika entreprenader. Etapp 2 innebär ny- och ombyggnation av lokalgator samt utbyggnad av vatten, spillvatten och dagvatten Det kommer även byggas en lekpark. Etapp 2 startar under början av 2021 och beräknas vara klart under 2022. Skanska är upphandlad entreprenör för arbetet.

  • På Eneboslingan byggs lokalgatan om, nybyggnation av VA, belysning, kraftmatning och fiber.
  • På Enebobacken byggs VA ut.
  • På Enebovägen byggs lokalgatan om, nybyggnation av VA, belysning, kraftmatning och fiber.
  • På Busterudsvägen byggs lokalgatan om samt ny gång- och cykelväg och belysning.
  • Det byggs en ny gång- och cykelbana och belysning mellan Enebovägen och Toppstaliden.

Här ingår också nybyggnation av bostäder. Det utförs i annan entreprenad. Större delen av de nya tomterna kommer bebyggas av exploatören OBOS. Den byggnationen kommer till största delen ske efter att etapp 2 är färdigställd och kommer att börja under hösten 2021. En del privatägda tomter kommer bebyggas under samma tid som den här entreprenaden. Byggnationerna i det området påverkar boende i området genom transporter, buller och vibrationer.

Läs mer om vatten och avlopp

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft den 20 september 2019.
  • Etapp 1: Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp enligt kommunens VA-plan på Strandviksvägen och Granuddsvägen. Arbetet börjar under början av 2020 och blev klart under 2021.
  • Etapp 2: Karlstads kommun bygger ut kommunalt vatten och avlopp enligt kommunens VA-plan på Eneboslingan, Enebobacken och Enebovägen. I Etapp 2 ingår det även ny- och ombyggnation av lokalgator, belysning och byggande av lekpark. Arbetet startar under början av 2021 och beräknas vara klart under 2022.
  • Exploatören OBOS kommer att bygga bostäder på de nya tomterna med start hösten 2021.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för del av Busterud (etapp 2)
VA-plan för del av Busterud, utbyggnad av vatten och avlopp på Strandviksvägen och Granuddsvägen (etapp 1)

Vem äger marken:

Etapp 2: OBOS Fastigheter AB och privat

Vem bygger:

Etapp 1, Utbyggnad av vatten och avlopp på Strandviksvägen och Granuddsvägen:
Byggentreprenör Skanska

Etapp 2: OBOS Fastigheter AB/Myresjöhus AB

Kommunens kontaktpersoner:

Etapp 1, Utbyggnad av vatten och avlopp på Strandviksvägen och Granuddsvägen:

Projektledare Hanna Gärdeklint, teknik- och fastighetsförvaltningen
Byggledare Johan Törngren, teknik- och fastighetsförvaltningen

Etapp 2, ny- och ombyggnation av lokalgator samt utbyggnad av vatten, spillvatten och dagvatten i området kring Enebovägen:

Byggledare, Ola Norling, teknik- och fastighetsförvaltningen
Projektledare, Jan Söderberg, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-06-10

Hittade du det du sökte på sidan?