Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild över planområdet

Sundsta - planering för nya bostäder

Kommunen ska pröva en planändring för fastigheten Kikaren 7 för ändrad användning av fastigheten från skola till bostäder.

Kvarteret Kikaren är idag bebyggt med gymnasieskola i två plan i gult tegel. Byggnaderna är uppförda på 60-talet. Bebyggelsen omges av gräsytor med välvuxna träd.

Området ligger i ett attraktivt läge med möjlighet till utblick mot Klarälven. Kvarteret Kikaren lämpar sig väl för bostadsbebyggelse. Bebyggelsen bör anpassas till omgivande bebyggelse och rymma bostäder i två till tre plan. Inom planområdet bör också parkyta tillskapas för att ge utrymme för lek.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Den aktuella platsen ställer stora krav på gestaltning och anpassning till stadsbilden
  • Buller från Sundstavägen måste beaktas vid planläggning för bostäder.

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan pågår. Nästa steg är att gå ut med ett förslag på samråd, tid för samrådet är ännu inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Kikaren 7

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

Hittade du det du sökte på sidan?