Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Flygbild över placering av bostäder på Sandbäcken
Flygbild över placering av bostäder på Sandbäcken. Bild från Blom.

Text

Flygbild över placering av bostäder på Sandbäcken. Bild från Blom.

Sandbäcken – Bostäder norr om Tingvalla IP

Kommunen har tagit fram en detaljplan för att ge möjlighet att bygga cirka 250 bostäder på ytan mellan E18, Tingvalla IP och Brigadmuseum.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Pågående arbeten

Från mitten av november börjar vi arbetet med att förbereda området för den byggnation som detaljplanen medger vilket är kommunens ansvar. Det handlar om förbättringar och förstärkningar i vatten- och avloppssystemet, bland annat större kapacitet i dagvattensystemet, samt ombyggnad av Kaserngatan.

Under arbetet kommer Kaserngatan till stora delar vara avstängd vilket medför att infart till parkeringsområdet får ske via Regementsgatan och Malmtorgsgatan.

Vad innebär detaljplanen?

Planområdet ligger i ett centralt läge i ett område som tidigare använts för militärt ändamål. Platsen ligger nära E 18 som ger upphov till störningar i området. En ny bebyggelse med i huvudsak bostäder föreslås på platsen. Det bullerstörda läget kräver att bebyggelsen sluts mot väster för att skapa gårdar med en bra miljö. Mot öster möter området en kulturmiljö kring den före detta generalsbostaden och dess trädgård. Bebyggelsen anpassas genom en mer småskalig struktur med mindre byggnader med en lägre höjd. Förslaget omfattar cirka 250 bostäder.

Området används idag för parkering och hundrastgård. Ytan är också av vikt vid större arrangemang på Tingvalla idrottsplats.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att uppföra nya bostäder med en god gestaltning och med goda boendekvalitéer. Planförslaget bedöms vara förenligt med gällande översiktsplan.

Modell av de planerade bostäderna.

Tidplan

 • Planen var ute på samråd mellan 12 mars och 20 april 2018.
 • Planförslaget var utställt för granskning fram till den 30 augusti 2019.
 • Stadsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplanen och skickat den vidare via kommunstyrelsen till kommunfullmäktige för beslut om antagande.
 • Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen den 24 september 2020.
 • Beslutet att anta detaljplanen har överklagats och prövats av mark- och miljödomstolen.
 • Detaljplanen vann laga kraft den 8 september 2021.
 • Markarbeten påbörjas i miten av november 2022 och beräknas pågå till sommaren 2023.

Synpunkter

 • Inkomna synpunkter under samrådet, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
 • Inkomna synpunkter under granskningen, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i utlåtandet.

Handlingar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Ny detaljplan för del av Sandbäcken 1:1

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Riksbyggen, Prepart AB med flera.

Kommunens kontaktpersoner:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen
Fredrik Nilsson, teknik- och fastighetsförvaltningen.

Sidan uppdaterad: 2023-05-09

Hittade du rätt information på sidan?