Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Flygbild över placering av bostäder på Sandbäcken
Flygbild över placering av bostäder på Sandbäcken. Bild från Blom.

Flygbild över placering av bostäder på Sandbäcken. Bild från Blom.

Sandbäcken – Bostäder norr om Tingvalla IP

Kommunen har tagit fram en detaljplan för att ge möjlighet att bygga cirka 250 bostäder på ytan mellan E18, Tingvalla IP och Brigadmuseum.

Vad innebär detaljplanen?

Planområdet ligger i ett centralt läge i ett område som tidigare använts för militärt ändamål. Platsen ligger nära E 18 som ger upphov till störningar i området. En ny bebyggelse med i huvudsak bostäder föreslås på platsen. Det bullerstörda läget kräver att bebyggelsen sluts mot väster för att skapa gårdar med en bra miljö. Mot öster möter området en kulturmiljö kring den före detta generalsbostaden och dess trädgård. Bebyggelsen anpassas genom en mer småskalig struktur med mindre byggnader med en lägre höjd. Förslaget omfattar cirka 250 bostäder.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att uppföra nya bostäder med en god gestaltning och med goda boendekvalitéer. Detaljplanen bedöms vara förenligt med gällande översiktsplan.

Modell av de planerade bostäderna.

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft 8 september 2021.
  • Markarbete och förberedelse för byggnation klart sommaren 2023. Arbetet innebar förbättringar och förstärkningar i vatten- och avloppssystemet samt ombyggnad av Kaserngatan.
  • Exploatören ska påbörja byggnation av flerbostadshus i form av hyres- och bostadsrätter senast september 2024.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Ny detaljplan för del av Sandbäcken 1:1

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Riksbyggen, Prepart AB med flera.

Kommunens kontaktpersoner:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen
Fredrik Nilsson, teknik- och fastighetsförvaltningen.

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?