Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild över planområdet

Färjestad – nybyggnad av förskola och 140 bostäder

I stadsdelen Färjestad byggs en ny förskola, det skapas möjlighet att bygga 140 nya bostäder och det byggs tryggare gång- och cykelvägar.

Vad innebär detaljplanen?

Planen omfattar nästan hela fastigheten Göken 2 och mindre delar av fastigheterna Färjestad 2:1 och Rud 2:1. Området begränsas av Blönduosgatan i öster, Falkgatan i väster, och småbostadsbebyggelse i söder och den nya Färjestadsskolan i norr.

Huvuddrag

Detaljplanen innebär att i norra delen av planområdet kan en ny förskola om två våningar byggas. Befintliga matsalen kommer att finnas kvar och antingen integreras i den nya förskolan eller användas för någon annan verksamhet, till exempel samlingslokal, restaurang med mera.

Skolbyggnaden placeras längs Blönduosgatan för att skydda skolgården från trafikbuller från Blönduosgatan. Entré tillsammans med lämning och hämtning föreslås att vara vänd mot matsalen där en gemensam parkeringsplats för skolan och förskolan föreslås att anläggas.

Ambitionen är att befintliga parkeringsplatser kan samnyttjas av både skolan och förskolan.

Område som är avsatt för bostäder är belägen på resterande del av befintlig skoltomt alltså söder om förskola och öster om befintlig bostadsbebyggelse vid Falkgatan.

Bostäder föreslås uppföras i upp till två respektive tre plan i planområdets västra del mot Falkgatan och fem plan exklusive källarparkering längs Blönduosgatan.

Säkrare gång- och cykelväg

En ny skola, en ny förskola och fler bostäder i området gör att vi behöver förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet för gående och cyklister. Därför bygger vi en säkrare gång- och cykelväg längs Falkgatan och en ny gång- och cykelväg mellan den nya förskolan på Blönduosgatan och de nya bostäderna som planeras i södra delen av Falkgatan.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd under tiden 22 september - 29 oktober 2021.
  • Planförslaget var utställt för granskning 14 april - 17 maj 2022.
  • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen den 13 juli 2022.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 10 augusti 2022.
  • Förskolan hade byggstart första kvartalet 2023, klar sommaren 2024.
  • Hösten 2023 påbörjas arbete med att förbättra gång- och cykelväg längs Falkgatan samt en anlägga en ny gång- och cykelväg mellan den nya förskolan och de nya bostäderna som planeras. Klart våren 2024.

 

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för fastigheten Göken 2 m fl (del 2) Färjestads förskola med bostäder

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Malin Herou, teknik- och fastighetsförvaltningen

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-04-04

Hittade du det du sökte på sidan?