Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Översiktsbild med planområdet markerat

Norrstrand - detaljplan för Skrivaren 6

Kommunen ska pröva att ändra detaljplan. Detta för att möjliggöra en delning av fastigheten Skrivaren 6.

Vad innebär planförslaget?

Fastigheten Skrivaren 6 ligger på Norrstrand i en öppen bebyggelsestruktur med villor och mindre flerbostadshus. Planområdet ligger cirka två kilometer från Stora torget.

Syftet med detaljplan är att möjliggöra en avstyckning (så fastigheten går att dela i två) samt bekräfta befintliga byggnader med markanvändningen bostad, centrum och kontor.

Planområdet utgörs av en fastighet med två huvudbyggnader och tillhörande trädgård. Den östra byggnaden byggdes 1929 och har tidigare inrymt bland annat restaurang i bottenplan och bostad på övre plan. Den västra byggnaden byggdes 1923 och innehåller bostad. Planförslaget bekräftar de befintliga förhållandena på platsen och möjliggör en delning av fastigheten. Någon ny bebyggelse är inte planerad.

Samråd genomfördes under hösten 2023. Synpunkter från samrådet och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer samt förslag till förändringar i planförslaget redovisas i samrådsredogörelsen

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd 15 november till 15 december 2023.
  • Planförslaget var utställt för granskning 19 februari - 18 mars 2024.

Synpunkter på planförslaget?

Synpunkter senast den 18 mars 2024.
Synpunkter kan lämnas längst ner på denna sida, via e-post till
stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Skrivaren 6

Vem äger marken:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Maria Lindström, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

Hittade du det du sökte på sidan?