Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild över planområdet

Norrstrand- bostäder på Coopfastigheten

Fastighetsägaren önskar utveckla fastigheten med bostäder och med bevarad handel.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att komplettera befintlig bebyggelse i form av detaljhandel med bostäder och/eller äldre-/ trygghetsboende samt bostadsgård.

Detaljplanen omfattar befintlig detaljhandel med tillhörande parkeringar och torg samt möjliggör två byggrätter på befintliga parkeringsytor intill.
För den norra byggrätten föreslås en nockhöjd och byggnadshöjd som motsvarar 4 våningar.
För den södra byggnaden intill Nolbygatan föreslås en högre höjd motsvarande sex våningar. Inom båda byggrätterna tillåts bostäder, äldreboende/trygghetsboende och detaljhandel.

För befintlig byggnad bekräftas nuvarande markanvändning genom bestämmelsen detaljhandel. För användningsområdet regleras högsta nockhöjd om 4 meter, vilket motsvarar den befintliga byggnaden med tillägget att tekniska anläggningar och gemensamhetslokaler, så som växthus, tillåts ha en nockhöjd om 8 meter.

Detaljplanen reglerar ett en bostadsgård om minst 800 kvm ska finnas och att denna ska planteras och anordnas för utevistelse.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina boende/hyresgäster.

Tidplan

  • Planförslaget var föremål för samråd mellan 21 augusti och 18 september 2023.

Informationsmöte

Informationsmöte hölls måndagen den 4 september i Samhällsbyggnadshuset.

Synpunkter på planförslaget?

Synpunkter senast den 18 september 2023.

Synpunkterna kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.

Vid frågor kontakta stadsbyggnadsarkitekt:
Sofia Anesäter Olsson, sofia.anesater.olsson@karlstad.se
Telefon: 054-540 39 51.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för fastigheten Affärsmannen 2

Vem äger marken:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Sofia Anesäter Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-04-02

Hittade du det du sökte på sidan?