Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild över planområdet

Norrstrand- nya bostäder intill befintlig detaljhandel

Fastighetsägaren önskar utveckla fastigheten med bostäder och med bevarad handel.

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att komplettera befintlig bebyggelse i form av detaljhandel med bostäder och/eller äldre-/ trygghetsboende samt bostadsgård.

Vad innebär planförslaget?

Planförslaget syftar till att pröva möjligheten att komplettera befintlig bebyggelse i form av detaljhandel med bostäder och/eller äldre-/ trygghetsboende samt bostadsgård. Planförslaget medger två nya byggrätter, den ena i högst 6 våningar mot Nolbygatan och den andra i 4 våningar norr om Coop. Bostadsgård möjliggörs på handelsbyggnadens tak. Förslaget innehåller cirka 80-90 lägenheter i olika storlekar.

 

Om förslaget

Planförslaget möjliggör två nya byggnader på befintliga parkeringsytor söder och norr om befintlig butiksbyggnad. De nya byggnaderna utgör 4 respektive 6 våningar.

För befintlig byggnad regleras högsta nockhöjd till 6 meter, som är något högre än idag, för att möjliggöra bostadsgård som ska planteras och anordnas för utevistelse.

Befintligt torg mot Rudsvägen bekräftas och säkerställs i detaljplanen.

Parkering föreslås lösas genom markparkering samt under eller i de föreslagna byggnadernas bottenvåning.

Planförslaget reglerar insynsskydd mot villorna i öster, genom plantering av träd, insynsskydd på bostadsgård samt att balkonger inte får anordnas mot öster.

För att tillkommande byggnader ska bidra till stadslivet och upplevas trygga för gångtrafikanter regleras att entréer ska finnas mot gata och att bottenvåningarnas fasader ska utföras genomsiktligt.

Samråd genomfördes under hösten 2023. Synpunkter från samrådet och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer samt förslag till förändringar i planförslaget redovisas i samrådsredogörelsen.

Syftet med granskningen är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina boende/hyresgäster.

Se förslaget i 3D Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Volymstudie som visar planförslaget i förhållande till befintlig bebyggelse. Bild: Tengboms arkitekter

Volymstudie som visar planförslaget i förhållande till befintlig bebyggelse. Bild: Tengboms arkitekter

Visualisering: Tengboms arkitekter

Visualisering: Tengboms arkitekter

Tidplan

  • Planförslaget var föremål för samråd mellan 21 augusti och 18 september 2023.
  • Informationsmöte hölls måndagen den 4 september i Samhällsbyggnadshuset.
  • Planförslaget var utställt för granskning 23 maj till 20 juni 2024.

Synpunkter på planförslaget?

Synpunkter senast den 20 juni 2024.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Synpunkterna kan lämnas längst ner på denna sida eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.

Vid frågor kontakta stadsbyggnadsarkitekt:
Sofia Anesäter Olsson, sofia.anesater.olsson@karlstad.se
Telefon: 054-540 39 51.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för fastigheten Affärsmannen 2

Vem äger marken:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Sofia Anesäter Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-06-24

Hittade du det du sökte på sidan?