Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
En grön äng med löv från ett träd hängande ner.
Bild från Norsbygden.

Bild från Norsbygden.

Norsbygden - förslag till byggvision

Stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till byggvision för Norsbygden i Karlstads kommun. På så sätt tar man hand om den utvecklingspotential som finns.

Vad handlar byggvisionen om?

Det finns stor utvecklingspotential i och runt omkring Karlstad kommuns mindre tätorter. Där skulle boenden med andra kvalitéer än i de centrala delarna av Karlstad kunna erbjudas. Stadsbyggnadsnämnden har därför gett stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram byggvisioner för kommunens småorter.

Syftet med byggvisionerna är enligt uppdraget att finna attraktiva lägen att bygga bostäder på. Förutom att peka ut lämpliga lägen för ny bebyggelse är tanken med byggvisionen också att fungera som en inspiration för ett möjligt byggande. Lämpliga lägen för ny bebyggelse föreslås, frågor om framtida näringsliv, sociala frågor, service och ortens tillväxt och välmående lyfts också fram.

Arbetet har skett i samverkan med kommunens översiktsplanering så att byggvisionen ska kunna utgöra underlag för den kommande översiktsplanen rörande landsbygdsutveckling.

Förslaget har varit ute på samråd för att samla in information och synpunkter och överväga dessa i ett tidigt skede. På så vis kan ett så bra beslutsunderlag som möjligt skapas. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.

Tidplan

  • Byggvisionen var på samråd mellan 15 februari och 31 mars 2021.
  • Stadsbyggnadsnämndens beslutade den 20 oktober 2021 att godkänna byggvisionen.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggvision

Kommunens kontaktpersoner:

Anastasia Mileoranskaya, stadsbyggnadsförvaltningen
Åsa Lundgren, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

Hittade du det du sökte på sidan?