Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Illustration över gatumiljö med människor och byggnader på Sundsta torg.
Illustration över det nya torget och gatumiljön på Sundsta torg.

Illustration över det nya torget och gatumiljön på Sundsta torg.

Sundsta torg – nytt torg och 250 nya bostäder

Ett torg med fontän och hängytor, en ny knutpunkt omringat av bostäder och verksamheter. Det är planen för Sundsta torg där Ringervägen ansluter till Rudsvägen.

En ny knutpunkt i ett attraktivt område

Sundsta är ett attraktivt område i Karlstad med möjligheter till rekreation, boende och stadsliv. Här är det tänkt att byggas upp till 250 nya bostäder i ett antal flerbostadshus. På en plats som tidigare mest bestått av en vägkorsning, skapas en ny knytpunkt - ett torg med urban puls och egen karaktär.

Torg, grönytor och brygga

Torget ligger där Ringervägen ansluter till Rudsvägen. Torget, med bänkar, planteringar och fontän tillsammans med omgivande byggnader, är utformat för att skapa en plats där gående vill vistas och där de är prioriterade. I den nordvästra delen kommer det vara växter, planteringar och möjlighet till uteservering. Centralt på torget byggs en fontän och sittplatser.

Grönytan som ligger mellan Drottning Kristinas väg och Sundstatjärnet ska fortsätta att vara ett park- och rekreationsområde för allmänheten, men kommer få ett nytt bryggdäck vid vattnet. Det knyts ihop med det nya torget via ett gång- och cykelstråk genom kvarteret.

Gående och fordon samsas om ytan

Fotgängare och cyklister kan röra sig över hela torget, medan bilar och bussar får använda en mer begränsad yta i sydöstra delen av torget. Ytan är en så kallad "shared space", vilket betyder att bussar och bilar samsas med gående och cyklister, utan anvisade övergångställen eller ljussignaler. Området är ett gångfartsområde där fordon ska köra i gångfart och har väjningsplikt mot gående.

Sundsta torg blir Karlstads första gångfartsområde med kollektivtrafik, korsande gator och jämförelsevis mycket trafik. Idag finns gångfartsområden på Museigatan/Sandgrundsgatan, Älvgatan och Våxnäs torg.

Nu startar etapp 2!

Den första etappen, torget, är i stort sett klart med markarbeten, fontän och planteringsöar. Det återstår mindre kompletteringsarbeten efter vinterns stränga kyla, utplacering av ett par parksoffor och färdigställande av planteringar och belysning.

Den andra etappen är området mellan torget och Sundstatjärn. Här har förberedelserna för ett nytt bryggdäck precis påbörjats. Under arbetet behöver gång- och cykeltrafiken ledas om. Skyltar visar hur man tar sig fram. Bryggdäcket ska ligga intill vattnet och nås från torget via den nya gångstigen som anläggs under våren.

Den stora gräsytan som har använts av exploatören som etableringsyta, kommer under våren att återställas och bli en fin plats för rekreation igen. I det området kommer med tiden också ett konstverk att uppföras.

Drottning Kristinas väg, som länge varit avstängd på grund av husbyggnationerna, färdigställs under våren. När den öppnar har den nya ytskikt, trottoar och belysning.

flygvy över Sundsta torg med vita rutor inritade där byggnaderna ska byggas.
Illustration av nya Sundsta torg med fontän och ytor för plantering, sittplatser och trafik.

Exploatörerna som bygger/planerar att bygga bostadshus vid Sundsta torg:

  • Lundbergs fastigheter
  • Karlstadshus och Prepart

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft maj 2019.
  • Färdigställande av VA-arbeten 2020.
  • 2020 byggdes det första huset intill Hagaborgsgatan.
  • Etapp 1, torg med fontän och planteringsöar, klart december 2023. Torget öppnar för trafik.
  • Etapp 2, bryggdäck, gång- och cykelpassage, markarbete, belysning, planteringar, sittplatser mm, klart sommaren 2024.

    För tidplaner för bostäder och inflyttning, kontakta respektive exploatör.

Fakta om projektet

Typ av projekt:
Kommunen bygger ny infrastruktur och olika exploatörer bygger flerbostadshus.

Vem äger marken:
Karlstads kommun med flera.

Vem bygger:
Karlstadshus, Prepart, Stenbron AB, Lundbergs fastigheter.

Kommunens kontaktpersoner:
Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen, för frågor om detaljplanen.
Mikael Lundh, teknik- och fastighetsförvaltningen, för frågor kring byggnationen.

Sidan uppdaterad: 2024-04-12

Hittade du det du sökte på sidan?