Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Illustration över gatumiljö med människor och byggnader på Sundsta torg.
Illustration över det nya torget och gatumiljön på Sundsta torg.

Illustration över det nya torget och gatumiljön på Sundsta torg.

Sundsta torg – nytt torg och 250 nya bostäder

Ett torg med fontän och hängytor, en ny knytpunkt omringat av bostäder och verksamheter. Det är planen för Sundsta torg där Ringervägen ansluter till Rudsvägen.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

En ny knytpunkt i ett attraktivt område

Sundsta är ett attraktivt område i Karlstad med möjligheter till rekreation, boende och stadsliv. Här är det tänkt att byggas upp till 250 nya bostäder i ett antal flerbostadshus. På en plats som tidigare mest bestått av en vägkorsning, skapas en ny knytpunkt - ett torg med urban puls och egen karaktär.

Torg, grönytor och brygga

Torget ligger där Ringervägen ansluter till Rudsvägen. Torget, med bänkar, planteringar och fontän tillsammans med omgivande byggnader, är utformat för att skapa en plats där gående vill vistas och där de är prioriterade. I den nordvästra delen kommer det vara växter, planteringar och möjlighet till uteservering. Centralt på torget byggs en fontän och sittplatser.

Grönytan som ligger mellan Drottning Kristinas väg och Sundstatjärnet ska fortsätta att vara ett park- och rekreationsområde för allmänheten, men kommer få ett nytt bryggdäck vid vattnet. Det knyts ihop med det nya torget via ett gång- och cykelstråk genom kvarteret.

Gående och fordon samsas om ytan

Fotgängare och cyklister kan röra sig över hela torget, medan bilar och bussar får använda en mer begränsad yta i sydöstra delen av torget. Ytan är en så kallad "shared space", vilket betyder att bussar och bilar samsas med gående och cyklister, utan anvisade övergångställen eller ljussignaler. Området är ett gångfartsområde där fordon ska köra i gångfart och har väjningsplikt mot gående.

Sundsta torg blir Karlstads första gångfartsområde med kollektivtrafik, korsande gator och jämförelsevis mycket trafik. Idag finns gångfartsområden på Museigatan/Sandgrundsgatan, Älvgatan och Våxnäs torg.

Den 1 december öppnar torget för trafik, men är inte helt färdigbyggt. Stensättning, busshållplatser och alla fasta installationer som planteringsöar och fontändamm är på plats. Nu kvarstår saker som att fylla öarna med träd och växter, fontänen med vatten och sätta ut bänkar. Det sker under våren 2024.

Läs mer om hur trafiken kommer att gå på Värmlandstrafiks webbplats: https://www.varmlandstrafik.se/sundstatorg Länk till annan webbplats.

Kartbild över arbetsområde
flygvy över Sundsta torg med vita rutor inritade där byggnaderna ska byggas.
Illustration av nya Sundsta torg med fontän och ytor för plantering, sittplatser och trafik.

Exploatörerna som bygger/planerar att bygga bostadshus vid Sundsta torg:

 • Lundbergs fastigheter
 • Karlstadshus och Prepart

Tidplan

 • Detaljplanen vann laga kraft maj 2019.
 • Färdigställande av VA-arbeten 2020.
 • 2020 byggdes det första huset intill Hagaborgsgatan.
 • Färdigställande av torg december 2023. Torget öppnar för trafik.
 • Färdigställande av projekt (markarbete, belysning, planteringar, brygga etc) juni 2024.

  För tidplaner för bostäder och inflyttning, kontakta respektive exploatör.

Fakta om projektet

Typ av projekt:
Kommunen bygger ny infrastruktur och olika exploatörer bygger flerbostadshus.

Vem äger marken:
Karlstads kommun med flera.

Vem bygger:
Karlstadshus, Prepart, Stenbron AB, Lundbergs fastigheter.

Kommunens kontaktpersoner:
Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen, för frågor om detaljplanen.
Mikael Lundh, teknik- och fastighetsförvaltningen, för frågor kring byggnationen.

Sidan uppdaterad: 2023-11-28

Hittade du det du sökte på sidan?