Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Illustration över gatumiljö med människor och byggnader på Sundsta torg.
Illustration över det nya torget och gatumiljön på Sundsta torg.

Illustration över det nya torget och gatumiljön på Sundsta torg.

Sundsta torg – nytt torg och 250 nya bostäder

250 nya bostäder och ett torg med fontän omringat av handel. Det är planen för Sundsta torg där Ringervägen ansluter till Rudsvägen.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vad innebär detaljplanen?

Sundsta är ett attraktivt område i Karlstad med möjligheter till rekreation, boende och stadsliv. Här är det tänkt att byggas upp till 250 nya bostäder i ett antal olika flerbostadshus. På en plats som tidigare mest bestått av en vägkorsning vill kommunen utforma platsen som ett torg omringat av handel och bostäder.

Torg, grönyta och brygga

Torgytan är tänkt att ligga där Ringervägen ansluter till Rudsvägen. I den nordvästra delen ska det inte vara någon trafik utan här finns växter, planteringar och möjlighet till uteservering. Centralt på torget ska det byggas en fontän som blir mittpunkten.

På fontänens södra och östra sida kommer bilar och bussar kunna köra. Ytan är så kallad shared space vilket betyder att bussar och bilar får samsas med gående och cyklister utan anvisade övergångsställen eller ljussignaler. På bland annat Hagatorget kan du se liknande shared space-yta.

Grönytan som ligger mellan Drottning Kristinas väg och Sundstatjärnet ska fortsätta att vara parkmark för allmänheten. På sikt kan det bli aktuellt med en brygga som går längs en bit av strandlinjen mot Sundstatjärn där allmänheten kan vistas.

 

Nu bygger vi Sundsta torg

Med start på måndag 22 maj kommer vår entreprenör, Sten- och Vägarbeten AB, att påbörja arbetet med själva torgytan. Torget kommer att ha många funktioner och det är ett ganska komplicerat arbete med en hel del konstruktioner som ska byggas på plats. Det kommer därför bli nödvändigt att stänga av korsningen Rudsvägen- Ringervägen- Hagaborgsvägenför biltrafik under perioden 22 maj till 1 december.

Eftersom även Drottning Kristinas väg är avstängd på grund av byggprojektets etablering kommer detta givetvis att påverka framkomligheten för biltrafik och transporter i den här delen av Sundsta och Norrstrand.

Gång-och cykeltrafiken kommer hela tiden att ta sig fram längs med arbetsområdets sidor.

Under tiden byggnationen pågår kommer Värmlandstrafiks stadsbussar att gå en annan väg. Linje S, 4 och 5 kommer inte att trafikera Rudsvägen, utan går i stället via Sundstavägen och linje 6 kommer inte att köra alla avgångar till Järpetan. Läs mer om hur trafiken kommer att gå på Värmlandstrafiks webbplats: https://www.varmlandstrafik.se/sundstatorg Länk till annan webbplats.

Kartbild över arbetsområde
Fotomontage i en flygvy från norr över Sundsta torg.
Fotomontage i en flygvy från norr över Sundsta torg.
flygvy över Sundsta torg med vita rutor inritade där byggnaderna ska byggas.

Det här är exploatörerna som planerar att bygga bostadshus i området:

 • Lundbergs fastigheter
 • Karlstadshus och Prepart

Tidplan

 • Detaljplanen vann laga kraft den 14 maj 2019.
 • Under 2020 färdigställdes det första huset. Det ligger intill Hagaborgsgatan.
 • Fler hus planeras att byggas för mer information om dem kan du kika på respektive exploatörs webb.

Handlingar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Kommunen bygger ny infrastruktur och olika exploatörer bygger flerbostadshus.

Vem äger marken:

Karlstads kommun med flera

Vem bygger:

Karlstadshus, Prepart, Stenbron AB, Lundbergs fastigheter-

Kommunens kontaktpersoner:

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen, för frågor om detaljplanen.
Mikael Lundh, teknik- och fastighetsförvaltningen, för frågor kring byggnationen.

Sidan uppdaterad: 2023-05-26

Hittade du rätt information på sidan?