Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Fyra änder som simmar i en sjö. Bortom sjön syns ett hus bland träden. I förgrunden står ett björkträd.

Molkom - byggvision

Stadsbyggnadsförvaltningen har ett uppdrag att ta fram en byggvision för Molkom, med lämpliga lägen för ny bebyggelse. Arbetet är påbörjat.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Vad handlar byggvisionen om?

Det finns stor utvecklingspotential i och runt omkring Karlstad kommuns mindre tätorter. Där skulle boenden med andra kvalitéer än i de centrala delarna av Karlstad kunna erbjudas. Stadsbyggnadsnämnden har därför gett stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram byggvisioner för kommunens småorter.

Stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram en byggvision för Molkom. Syftet med byggvisionerna är att peka ut lämpliga lägen för ny bebyggelse och att fungera som en inspiration för ett möjligt byggande på orten. Dokumentet ska vara ett stöd i kommunens kommande planarbeten på orten. Tidigare har byggvisioner för Vallargärdet, Väse och Norsbygden tagits fram. Arbetet ska ske i samverkan med kommunens översiktsplanering så att byggvisionen ska kunna utgöra underlag för den kommande översiktsplanen. Arbetet ska även ske i samarbete med teknik- och fastighetsförvaltningen, miljöförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen. Arbetet ska även ske i dialog med boende i Molkom.

När ett samrådsförslag finns klart kommer det gå att läsa det på denna sida.

Tidplan

Samråd beräknas ske under hösten 2023.

Illustration med universitetet och djur på landet.

Vad tycker du om Molkom?

Vi behöver din hjälp för att få reda på vad som är bra och dåligt i Molkom, och vad som skulle kunna bli bättre.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggvision för Molkom

Kommunens kontaktperson:

Marie Janäng, stadsbyggnadsförvaltningen
Åsa Lundgren, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-08-29

Hittade du rätt information på sidan?