Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Röd piano intill en sjö
Röd piano intill en sjö

Röd piano intill en sjö

Molkom - byggvision

En byggvision har arbetats fram för Molkom. Visionen beskriver hur orten och kringliggande platser skulle kunna utvecklas i framtiden. Syftet med byggvisionerna är att peka ut lämpliga lägen för ny bebyggelse, och att fungera som en inspiration
för ett möjligt byggande på orten.

 

Byggvisionen i korthet

Molkom är en väl fungerande och trivsam ort med ett stort lokalt engagemang i ortens framtida utveckling. Styrkor som lyfts i dialog med de boende i samband med byggvisionen är framförallt Molkoms läge intill sjöar och fina naturområden. Att det finns tillgång till offentlig service, handel, arbetsplatser och samtidigt goda pendlingsmöjligheter till flera orter.

Molkom har en tradition av företagaranda, föreningsliv, utbildning och ett rikt kulturliv som präglat bygdens utveckling. Omlandet består till stor del av jordbruks- och skogsmark, men är även rikt på kulturhistoriska byggnader och miljöer. Idag har kultur- och friluftsliv stor betydelse och lockar många besökare mycket tack vare folkhögskolan, Ängsbacka kursgård och vandringslederna vid Brattforsheden, Acksjön och Älvsbacka t.ex. Molkom har goda möjligheter till fler invånare som tar del av offentlig och kommersiell service.

För att det fortsatt ska finnas tillräckligt underlag för den service och det butiksutbud som finns eller mer, behöver det finnas möjlighet för ytterligare invånare inom orten. Byggvisionen föreslår därför nya bostäder som kan ge tillväxt och underlag för handel, service, skola och kollektivtrafik. Nya bostäder föreslås framförallt centralt i tätorten, men även i sjönära, attraktiva lägen i närheten av tätorten samt vid Älvsbacka/Östanås.

Byggvisionen betonar även vikten av en attraktiv entré till centrala Molkom och ett tydligare centrumstråk. Idag är riksväg 63 en stor barriär mellan samhället och vattnet vilken behöver överbryggas med fler säkra övergångar för gående och cyklister. En framtida omvandling av Molkoms bruksområde till ett mer offentligt område med verksamheter, service och bostäder skulle kunna binda ihop vattnet med tätorten på ett annat sätt. Byggvisionens fokus är på Molkoms tätort, men den lyfter också några områden mer lantligt där det finns utvecklingsmöjligheter för inte bara bostäder men för näringslivet och som besöksmål.

Syftet med byggvisionerna är att peka ut lämpliga lägen för ny bebyggelse, och att fungera som en inspiration för ett möjligt byggande på orten. Det är inget juridiskt bindande dokument, men det ska vara ett stöd i kommunens kommande planarbeten på orten. Lämpliga områden för ny bebyggelse, verksamheter eller service som pekas ut i denna vision är både på kommunal och privat mark. Det är sedan upp till respektive fastighetsägare hur de vill utveckla marken i framtiden och ta initiativ till detaljplaneläggning. Det kan också vara genom andra projekt som kommer genom drivkraft och kreativitet från människor i trakten.

Tidplan

  • Visionen var på samråd 13 november till 8 december 2023.
  • Byggvisionen godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 16 februari 2024.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggvision Molkom

Kommunens kontaktperson:

Marie Janäng, stadsbyggnadsförvaltningen
Åsa Lundgren, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-07-02

Hittade du det du sökte på sidan?