Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild över planområdet

Zakrisdal - ändring av fastighets storlek på Krutet

Kommunen har gjort en planändring för att möjliggöra en fastighetsreglering på fastigheten Krutet 1.

Huvuddrag

På fastigheten Krutet 1 har det noterats att mindre bodar och en pool har byggts på kommunal mark, söder om befintlig fastighetsgräns. Kommunen har i efterhand nått en överenskommelse med fastighetsägaren om försäljning av ianspråktagen mark. Fastigheten Krutet 1 kan utökas i sydlig riktning med 175 kvm.

Detaljplan

Planarbetet omfattar fastigheterna Krutet 1 och Zakrisdal 1:1 Detaljplanen ska möjliggöra fastighetsreglering för Krutet 1 utifrån överenskommelse om markköp mellan Karlstads kommun och fastighetsägaren. Detaljplanen medför att det område som i gällande plan regleras som naturmark planläggs som kvartersmark till förmån för fastigheten Krutet 1 som fortsatt kan ha ha kvar den exploatering som skett på kommunal mark.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina boende/hyresgäster.

Samråd och tidplan

  • Planförslaget var på samråd 24 juli - 1 september 2023.
  • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen den 15 november 2023.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 12 december 2023.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Krutet 1 och del av Zakrisdal 1:1

Vem äger marken:

Privat och Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner:

Alexandru Panait, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-04-19

Hittade du det du sökte på sidan?