Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Illustrationsbild Almen

Tingvallastaden - påbyggnad av det tidigare Stadshuset

Ägaren till tidigare Stadshuset vill bygga till huset med tre våningar samt bygga en ny byggnad om fyra våningar på parkeringen bakom Stadshuset i området Almen.

Vad innebär detaljplanen?

Detaljplanen innebär en ny byggnad på fyra våningar och en påbyggnad om tre våningar på gamla Stadshuset. Eftersom byggnaderna intill bland annat utgörs av äldre trähus som överlevde stadsbranden 1865 och att Stadshuset i sig har höga kulturvärden har mycket kraft lagts på placering och utformning.

Ska komplettera omgivningarna

Byggnadernas höjd, längd, bredd, placering och utformning är avvägda utifrån kulturmiljövärden och stadsbild. Kommunens förslag innehåller utformningsbestämmelser med hög detaljeringsgrad för att ta hänsyn till de kulturhistoriska värdena.

Många olika typer av verksamheter i båda byggnaderna

Eftersom fastigheten ligger centralt ska den kunna rymma många olika typer av verksamheter i de föreslagna byggnaderna. Det ska kunna vara så kallat centrumändamål i alla våningsplan.

Planen medger även bostäder från andra våningsplanet. I fyravåningshuset på dagens parkering bakom stadshuset kan det vara bostäder även i bottenvåningen.

Förändring av gamla stadshuset

Det före detta Stadshuset har i detaljplanen försetts med rivningsförbud och bestämmelser som skyddar byggnadens kulturhistoriskt värdefulla karaktärsdrag. Skyddet avser bland annat materialkvalitéer, entrépartiet och fönstersättning.

Enligt detaljplanen ska stadshuset få tre nya våningar och blir då totalt sju våningar högt.

Tidplan

  • Kommunens förslag till detaljplan var ute på samråd från 27 mars till 27 april 2017.
  • Informations- och samrådsmöte hölls 4 april, kl 18.00.
  • Planförslaget var utställt för granskning 19 oktober - 6 november 2017.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 13 december 2017.
  • Beslutet att anta detaljplanen är överklagat.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 8 oktober 2018.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Ny detaljplan för Almen 21

Vem äger marken:

MSTWBG fastigheter AB

Vem bygger:

MSTWBG fastigheter AB

Kommunens kontaktperson:

Anna Pettersson, stadsbyggnadsförvaltningen
Margareta Nilsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-04-04

Hittade du det du sökte på sidan?