Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Översiktsbild med Udden inringad

Dingelsundet södra – omvandling från fritidshus till permanentboende

Kommunen tar fram en ny detaljplan för att göra det möjligt för permanentboende och att bygga större hus än idag. Man vill också göra strandområdet vid uddens södra spets mer tillgänglig.

Vad innebär planförslaget?

Planområdet består av tomter med befintlig bebyggelse på udden söder om Dingelsundsvägen, i södra delen av Dingelsundet. Södra Dingelsundet är under omvandling från tidigare fritidsboende till permanentboende och syftet med planläggningen är att utöka byggrätterna för att möjliggöra permanentbostäder. Kommunen har byggt ut vatten och avlopp i området och fastigheterna har anslutits till anläggningen.

Om planförslaget

Syftet med planläggningen är att utöka byggrätterna för att möjliggöra permanentbostäder i området och att pröva möjligheten att skapa ett mindre antal nya tomter i området samt att bevara Dingelsundsberget som naturmark. Ytterligare syfte med planen är att göra strandområdet vid uddens södra spets mer tillgängligt än det är idag samt att möjliggöra fastighetsregleringar.

Om detaljplanerna

Detaljplaneområdet har tidigare ingått som en del av "Detaljplan för Södra Dingelsundet" med samråd och granskning under 2018. Efter granskningen fanns kvarstående synpunkter från Länsstyrelsen som föranledde att den här delen avskiljdes från "Detaljplan för Södra Dingelsundet" (beslut SBN 2019-03-13). Nytt planförslag för denna del, del 2, ställdes ut för ny granskning och antogs av stadsbyggnadsnämnden 2020-07-01. Beslutet överklagades och upphävdes av Mark- och miljödomstolen i Vänersborg 2021-08-23. Planförslaget har efter det omarbetats på ett par punkter och har varit under granskning igen.

Tidplan

 • Samråd 6 februari - 6 mars 2018.
 • Granskning 24 oktober - 23 november 2018.
 • Planförslag för Södra Dingelsundet (del 1) antogs av stadsbyggnadsnämndens den 13 mars 2019.
 • Antagandebeslutet överklagades och prövades av mark- och miljödomstolen.
 • Detaljplanen (del 1) vann laga kraft den 31 oktober 2019.
 • Planförslag för del 2 var utställt för granskning från den 7 april till den 10 maj 2020
 • Planförslag för del 2 antogs av stadsbyggnadsnämnden den 1 juli 2020.
 • Antagandebeslutet för del 2 överklagades och prövas av mark- och miljödomstolen.
 • Mark- och miljödomstolen upphävde 2021-08-23 stadsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen.
 • Omarbetat planförslag var utställt för granskning under tiden 4 april - 4 maj 2022.
 • Detaljplanen för del 2 antogs på nytt av stadsbyggnadsnämnden den 14 december 2022.
 • Antagandebeslutet upphävdes av Länsstyrelsen 2023-04-17

Synpunkter

 • Inkomna synpunkter från samrådet, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
 • Inkomna synpunkter från granskning 2018, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i utlåtande.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Södra Dingelsundet (del 1) och (del 2)

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Åsa Lundgren, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-01-29

Hittade du det du sökte på sidan?