Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Översiktsbild över planområdet för Gräsdalens cirkulationsplats
Gräsdalen - nya trafiklösningar längs Ullebergsleden.

Gräsdalen - nya trafiklösningar längs Ullebergsleden.

Gräsdalen – cirkulationsplats

Kommunen planerar nya trafiklösningar på Ullebergsleden och Bergviksmotet.

Om förslaget

Detaljplanen för Bergvik 1:37 med flera var föremål för samråd hösten 2018. Detaljplaneförslaget har efter samrådet delats i två delar där den västra delen även fortsatt benämns "Detaljplan för Bergvik 1:37 med flera", medan den östra delen som främst berör åtgärder i vägnätet fortsättningsvis benämns "Detaljplan för cirkulationsplats vid Gräsdalen". Inkomna samrådsyttranden för planerna redovisas i en gemensam samrådsredogörelse.

Vad innebär detaljplanen?

Detaljplanen för cirkulationsplats vid Gräsdalen gör det möjligt att förbättra trafiklösningarna på Ullebergsleden, Bergviksvägen och i Bergviksrondellen. Åtgärderna bedöms nödvändiga för att kunna genomföra stadsutvecklingsprojekten Katrineberg, Östra Zakrisdal och Jakobsberg. Detaljplanen möjliggör även för en ny gemensam infart till fastigheterna Bergvik 1:37, Bergvik 1:36 och kvarteret Riksdalern från Bergviksvägen.

Detaljplanen som är förenligt med kommunens översiktsplan var på samråd hösten 2018. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.

Planförslaget var sen utställt för granskning under sommaren 2020. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd 15 oktober till 23 november 2018.
  • Planförslaget var utställt för granskning under tiden 22 juni till 31 augusti 2020.
  • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen den 17 november 2021.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 15 december 2021.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för cirkulationsplats vid Gräsdalen

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner:

Anna Pettersson, stadsbyggnadsförvaltningen
Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-01-29

Hittade du det du sökte på sidan?