Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Översiktsbild över planområdet för Gräsdalens cirkulationsplats
Gräsdalen - nya trafiklösningar längs Ullebergsleden.

Gräsdalen - nya trafiklösningar längs Ullebergsleden.

Gräsdalen - cirkulationsplats

Kommunen planerar nya trafiklösningar på Ullebergsleden och Bergviksmotet.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Om förslaget

Detaljplanen för Bergvik 1:37 med flera var föremål för samråd hösten 2018. Detaljplaneförslaget har efter samrådet delats i två delar där den västra delen även fortsatt benämns "Detaljplan för Bergvik 1:37 med flera", medan den östra delen som främst berör åtgärder i vägnätet fortsättningsvis benämns "Detaljplan för cirkulationsplats vid Gräsdalen". Inkomna samrådsyttranden för planerna redovisas i en gemensam samrådsredogörelse.

Vad innebär detaljplanen?

Detaljplanen för cirkulationsplats vid Gräsdalen gör det möjligt att förbättra trafiklösningarna på Ullebergsleden, Bergviksvägen och i Bergviksrondellen. Åtgärderna bedöms nödvändiga för att kunna genomföra stadsutvecklingsprojekten Katrineberg, Östra Zakrisdal och Jakobsberg. Detaljplanen möjliggör även för en ny gemensam infart till fastigheterna Bergvik 1:37, Bergvik 1:36 och kvarteret Riksdalern från Bergviksvägen.

Detaljplanen som är förenligt med kommunens översiktsplan var på samråd hösten 2018. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.

Planförslaget var sen utställt för granskning under sommaren 2020. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Tidplan

 • Planförslaget var på samråd 15 oktober till 23 november 2018.
 • Planförslaget var utställt för granskning under tiden 22 juni till 31 augusti 2020.
 • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen den 17 november 2021.
 • Detaljplanen vann laga kraft den 15 december 2021.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för cirkulationsplats vid Gräsdalen

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner:

Anna Pettersson, stadsbyggnadsförvaltningen
Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-10-05

Hittade du det du sökte på sidan?