Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Skiss över den planerade cykelbron mellan Färjestad och Råtorp
Skiss på bron från WSP.

Skiss på bron från WSP.

Råtorp/Färjestad - Färjestadsbron

Genom att bygga en cykelbro mellan Råtorp och Färjestad kan vi knyta ihop Karlstads norra stadsdelar. Den nästan 290 meter långa bron är en satsning för att göra Karlstad till en attraktivare och mer tillgänglig cykelstad.

Binder ihop stadsdelar

Bron blir en tvärförbindelse mellan flera stadsdelar på varsin sida av älven. I västra och östra älvfårorna är det tätt mellan broarna men inte i den norra delen.

När bron är klar så knyts friluftsområden och stadsdelar på båda sidor älven ihop och ger ett fint rekreationsstråk. Boende i Skåre, Älvåker och Råtorp på ena sidan och på Färjestad och Rud på andra sidan, kan då nå flera stadsdelar och målpunkter snabbare och smidigare.

Ökad cykling för en bättre miljö

Att förenkla och främja det hållbara resandet är en del i kommunens översiktsplan och cykelplan. Med en cykelbro som förbinder de här två stadsdelarna hoppas kommunen att fler väljer att cykla.

Cykel är ett transportmedel som har stor potential att ersätta korta bilresor. Ökad cykling ger positiva effekter för miljön och klimatet, främjar folkhälsan, och även för den som inte cyklar blir det mindre trängsel, buller och avgaser. Det främsta sättet att få fler att välja att cykla oftare är att öka genheten i cykelnätet så att det blir smidigare och går snabbare.

Luftig bro med svindlande utsikt

Cykelbron svänger lätt och har en varierad bredd på mellan 5,3 meter och 7,3 meter. Bron är tänkt att ge ett luftigt intryck med sidoräcken av nät och en körbana av ihålig gallerdurk. När man är där bron är som högst, kommer man kunna ha näst intill fri sikt sex meter ner i älven genom gallerdurken.

Gallerdurken gör att mycket av den snö och regn som faller ner inte hamnar på gång- och cykelbanan utan åker rakt ner i älven. Något som gör det enklare att vinterväghålla. Men cykelbron kommer vara anpassad så att både mindre plogbilar och ambulans kan ta sig över. Dessutom är 100 centimeter av mittbanan tänkt att vara i tårplåt som inte är ihålig för att det ska vara enklare och skonsammare för bland annat hundar att gå på bron.

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft i oktober 2017.
  • Januari 2019 gav mark- och miljödomstolen tillstånd till brobyggnationen.
  • 2021 ansökte kommunen om mer stadsmiljöbidrag för byggnationen och beviljades 35 miljoner.
  • Byggstart hösten 2022.
  • Bron invigdes 16 februari 2024 och är nu öppen för allmänheten.
  • Kompletterande målnings- och asfalteringsarbeten samt återställning av grönytor och planteringar görs när vädret tillåter, våren 2024.
  • OBS! Den 8 maj 2024 mellan klockan 13-17 kommer Färjestadsbron att vara avstängd, då det ska asfalteras på båda sidor om bron.
  • Projektet ska vara helt klart i juni 2024.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Ny gång- och cykelbro

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Finansiering:

Projektet har till 50 procent bekostats av Trafikverket.

Sidan uppdaterad: 2024-06-10

Hittade du det du sökte på sidan?