Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Flygbild över Jakobsberg med en illustration av Kartbergsbron

Jakobsberg - Romstad Kartbergsbron

Kartbergbron kommer binda ihop Karlstads södra stadsdelar och är en viktig del i södra förbindelsen som är tänkt att avlasta trafiken i centrum. Bron löper från norra delen av Kartberget till norra delen av Jakobsberg. En cirkulationsplats mellan Kartberget och Romstad knyter ihop bron med den befintliga trafiken.

Vad innebär projektet?

Kartbergsbron kommer bestå av en fil åt varje riktning för bil och buss samt gång- och cykelbanor som ligger i ytterkant längs båda sidor av körbanorna på bron. På så sätt kan vi binda ihop bil- och kollektivtrafiken samtidigt som vi skapar enkla gång- och cykelkopplingar mellan samtliga omgivande områden. Kartbergsbron är en del av södra förbindelsen.

Här kan du läsa mer om södra förbindelsen.

Cirkulationsplats, cykeltunnlar och busshållplatser

På Kartbergssidan kommer det finnas en cirkulationsplats som kopplar ihop trafiken från bron till Skoghallsvägen och Ullebergsleden. Cirkulationsplatsen är tänkt att ligga strax söder om nuvarande korsningen av Ullebergsleden/Skoghallsvägen. För att förenkla för cyklister och gående kommer vi skapa tre tunnlar under bilvägen kring cirkulationsplatsen.

Vi bygger även två nya busshållplatser, en för Karlstadsbuss och en för Värmlandstrafik. Busshållplatsen för Karlstadsbuss kommer trafikeras av en ny snabbusslinje. Hållplatsen är tänkt att ligga mellan bron och cirkulationsplatsen på Kartbergssidan. Hållplatsen för Värmlandstrafik kommer ligga längs Skoghallsvägen, norr om cirkulationsplatsen.

Själva cirkulationsplatsen är ett detaljplaneärende och beskrivs mer här.

Utformning av bron

Eftersom bron kommer att utgöra ett nytt element i landskapet och förändra utsikten för boende i närområdet så kommer utformningen ske med omsorg. Med hjälp av en arkitektfirma vill kommunen skapa en bro som blir ett positivt inslag i stadsbilden. Höjden på bron vid båda brofästena kommer att anpassas så att du kan gå eller cykla längs strandlinjerna.

Preliminär tidplan

  • Samråd med närboende februari 2019
  • Tillståndsansökan skickades till mark- och miljödomstolen 2022
  • Domslut kommer uppskattningsvis i slutet av 2024
  • Preliminär byggstart 2025
  • Byggtiden beräknas till cirka 18 månader

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Infrastrukturprojekt

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Stefan Prochazka, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-06-10

Hittade du det du sökte på sidan?