Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Planområde för Färjestad 2:26
Planområde för Färjestad 2:26

Planområde för Färjestad 2:26

Järpetan - nya bostäder söder om Jägartorpet

Komplettering av befintlig bebyggelse med radhus, på fastigheten Färjestad 2:26 söder om Jägartorpet.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att bygga nya bostäder inom fastigheten Färjestad 2:26. Syftet är också att bekräfta befintlig markanvändning för befintlig bostadsbebyggelse samt skydda den före detta skolbyggnaden från rivning och förvanskning.

Detaljplan som möjliggör nybyggnation av flera mindre flerbostadshus i två våningar på fastigheten Färjestad 2:26. På fastigheten finns idag en villa med tillhörande trädgård samt en öppen yta som används till parkering och som byggarbetsplats. Planområdet gränsar i norr till Jägartorpets bostadsbebyggelse. Strax öster om planområdet finns nybyggda flerbostadshus i två och tre våningar.

Söder om planområdet finns hästhagar, ridhus och djursjukhus.
Tillfart till området föreslås via befintlig angöring från Norra Infarten.

Tidplan

  • Samråd under tiden 16 mars – 20 april 2020.
  • Granskning från den 7 juli till den 31 augusti 2020.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2020.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 9 juni 2021.

Synpunkter

  • Inkomna synpunkter, under samrådet, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
  • Inkomna synpunkter under granskningen, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Färjestad 2:26

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Anastasia Mileoranskaya, stadsbyggnadsförvaltningen
Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-04-19

Hittade du det du sökte på sidan?