Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Tågperrong
Tågperrong

Tågperrong

Tåg i tid förbättrar tågtrafiken

Projektet "Tåg i tid" arbetar för punktligare och tätare tågtrafik och för ett nytt resecentrum i Karlstad. Arbetet består av flera delprojekt.

Om Tåg i tid

Värmlandsbanan är Sveriges mest trafikerade järnväg med enkelspår och störningar på den leder till förseningar i trafiken längs hela sträckan Oslo-Stockholm. För att öka kapaciteten och minska risken för förseningar på Värmlandsbanan behöver fler tåg kunna mötas istället för att vara tvungna att stanna och vänta. Tåg i tid består av flera olika delprojekt som du kan läsa mer om i länkarna nedan.

Tåg i tid är ett samarbete mellan Karlstads kommun, Region Värmland, Trafikverket och Jernhusen.

Bild på järnvägsbron över Pråmkanalen

Tingvallastaden - mötesspår och ny bro över Pråmkanalen

Trafikverket har byggt ett nytt mötesspår och ny bro över Pråmkanalen i centrala Karlstad. Delprojektet Pråmkanalen är en del av projektet "Tåg i tid". Arbetena startade i september 2018 och var klara i december 2019.

Trädgårdslänken Hamngatan

Tingvallastaden - Karlstads resecentrum

Karlstads resecentrum blir ett nav för allt resande och en attraktiv del av staden. Här kommer all busstrafik att kopplas ihop med tågtrafiken och resecentrum binder även ihop Karlstads centrum med Stadsträdgården, Viken och Inre hamn. Resecentrum började byggas 2023 och beräknas stå klart 2027.

Tåg på väg in på perrongen

Mötesspår i Välsviken

I maj 2020 började Trafikverket att bygga ett mötesspår på järnvägen i Välsviken för att fler tåg ska kunna mötas och möjliggöra för järnvägsanslutningar till industrierna i Välsviken. Mötesspåret stod klart i december 2021.

Skiss över ombyggnationen runt järnvägen i Väse

Väse - mötesspår och planskild korsning

Trafikverket ska bygga ett nytt mötesspår och en passage under järnvägen, så kallad planskild korsning, i Väse. Byggnationen startade i juli 2021.

Godståg

Välsviken - bangård för godståg

En ny bangård för godståg planeras att byggas i Välsviken. Dels för att förbättra logistiken kring gods, dels för att skapa attraktivare boendemiljöer genom att flytta hanteringen av godståg.

Sidan uppdaterad: 2024-03-27

Hittade du det du sökte på sidan?