Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Nytt Resecentrum längs Hamngatan västerut

Arkitekttävling för Karlstads nya resecentrum

"Resa Gata Stad" är det vinnande förslaget för Karlstads nya resecentrum. Styrkorna i förslaget är både hållbara och flexibla till fördel för Karlstads framtida utveckling och identitet.

Resa Gata Stad vinnare

"Resa Gata Stad" av White Arkitekter har utsetts av juryn till det vinnande förslaget för Karlstads nya resecentrum. Till grund ligger en helhetsbedömning av lösningar för funktioner kring resandet och hur väl förslaget passar in i stadsmiljön i Karlstads centrum. Detta är det förslag som projektet nu kommer att arbeta vidare utifrån, bearbeta och utveckla vidare.

Juryns motivering - sammanfattning

Förslaget "Resa Gata Stad" bygger på en välgjord analys, där utbyggnaden av stationsområdet framförs som en process över tid, med ett tydligt ramverk för fortsatt utveckling. Det befintliga stationshuset behandlas respektfullt som ett tydligt nav i fortsatt utbyggnad, och ges en central plats i kommande stadsstruktur.

Väl utformade länkar, i form av en omarbetad Vikentunnel – en "stationslänk" för cykel och gång-trafik– samt en ny bro över spåren i öster – "Trädgårdslänken" i Västra Torggatans förlängning – bedöms öka tillgängligheten mellan staden norr och söder om stationsområdet. Kommunikation till tågen och plattformarna ska kunna ske direkt från båda dessa länkar, som i sig redovisas som väl utformade stadsrum, där stort fokus lagts på att skapa inbjudande miljöer.

Hamngatan blir ett centralt stadsrum som genererar stadsliv och trygga gatumiljöer för såväl resande som Karlstadsbor. Ett antal byggnader föreslås i etapper, i närheten av stationsområdet såväl norr som söder om spårområdet, för framtida förtätning och exploatering över tid. Bebyggelsen norr om spårområdet bidrar till att binda samman stationsområdet med resten av stadskärnan samt till att omdefiniera Hamngatan från barriär till en tydlig och inbjudande stadsgata.

Busstrafiken placeras i förslaget i huvudsak längs Hamngatan, där bussresenärerna rör sig i och längs gaturummet. Busstrafiken längs gatan bidrar till stadsliv och ökad trygghet med människor i rörelse.

Förslaget visar på ett intressant och innovativt förhållningsätt till resecentrums plats i det framtida stadslivet, samtidigt som det – främst vad gäller busstrafiken – behöver bearbetas för att till fullo erbjuda en mer överskådlig och effektiv bytespunkt.

Förslaget som helhet har ett tydligt angreppsätt och en vision som övertygar. Genom sin utformning skapar förslaget förutsättningar för att låta stationsområdet utvecklas till en mötesplats.

Resa Gata Stads sammanlagda styrkor vad gäller Karlstads framtida utveckling och identitet bedöms som både hållbara och flexibla och jurygruppen föreslår därför idéförslaget för fortsatt bearbetning och som bas för fortsatt planering av stationsområdet med resecentrum.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Arkitekttävling Karlstads resecentrum

Kommunens kontaktperson:

Ida Bergsten, kommunledningskontoret

Sidan uppdaterad: 2024-06-11

Hittade du det du sökte på sidan?