Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
De planerade stationshusen på Karlstads resecentrum
Bilden är en illustration som avviker från verkligheten med två planerade tillbyggnader till det befintliga stationshuset. Illustration Sweco.

Bilden är en illustration som avviker från verkligheten med två planerade tillbyggnader till det befintliga stationshuset. Illustration Sweco.

Befintlig station och nytt stationshus

På Karlstads resecentrum planerar vi för att bygga fler och bättre väntsalar och bättre service för resenärer än i dag. Vi planerar att bygga ihop det gamla stationshuset med ett nytt hus via en glasad länkbyggnad.

Stationsnära stadsutveckling

Jernhusen utvecklar stationsområdet vid resecentrum i nära samverkan med Karlstad kommun och Trafikverket. Jernhusens ambition är alltid att ta helhetsgrepp för att göra stationsområden säkra, sunda och trygga för alla. De är välbesökta platser som många ska trivas på. Jernhusens viktigaste uppgift är just att bidra till att fler väljer att resa kollektivt. Målet med utvecklingen av stationsområdet i Karlstad är att skapa en attraktiv mötesplats i Karlstad med resenären i fokus och därigenom bidra till att öka det kollektiva resandet.

Vision för stationsområdet

Stationsområdet i Karlstad ska bli en attraktiv nod för nationellt, regionalt och lokalt resande. Utvecklingen ska ge plats för flera trafikslag att samlas och göra det enklare att ta sig från buss till tåg och andra färdmedel. Utvecklingen syftar till att minska restider, öka bekvämlighet och trygghet för resenärerna samtidig som det kollektiva resandet stärks.

Genom att integrera stationsområdet med gator och den omgivande stad med centralstationen och övriga resefunktioner bildas pusselbitar som tillsammans kopplar samman Karlstad från norr till söder, från Klarälvens strandpromenad till Vänerns vatten. Bakom förslaget står White Arkitekter där Sweco står för utformningen av Jernhusens byggnader.

Befintlig station bevaras

Karlstad station är en anrik byggnad med högt kulturvärde. Tillsammans med antikvarie görs varsamma bedömningar kring bland annat placering av fler entréer. Genom att värna historien vill vi skapa mer stationsområde runt omkring som möjliggör för fler att resa till och från Karlstad.

Nya stationshuset

Det nya stationshuset ska bli ett nytt nav för regionen och integrera resandefunktionen som en del av en levande stadsmiljö. Planen för stationen utgår från en öppen glasbyggnad. Gestaltningen syftar till att länka samman huset med kringliggande stad och fungera som en naturlig länk mot befintlig station, Vikenpassagen och Karlstads centrum.

Tidplan

Stadsutvecklingsprojekt spänner över många år och att utveckla stationsnära områden innebär alltid långa processer, som måste få ta sin tid. Flera beslut återstår och tidplanen uppdateras därför löpande.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Infrastrukturs- och stadsutvecklingsprojekt

Vem äger marken:

Jernhusen AB

Vem bygger:

Jernhusen AB

Kommunens kontaktperson:

Thomas Sandberg, projektchef Jernhusen

Sidan uppdaterad: 2024-06-11

Hittade du det du sökte på sidan?