Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Översiktsbild över planområdet

Viken - planering för kontor, handel och bostäder

Ägaren till fastigheten Strålen 7 har begärt planändring av detaljplanen för göra det möjligt att ersätta befintlig det blåa huset på fastigheten med en ny byggnad för kontor, handel eller bostäder.

Nuvarande förhållanden

Fastigheten är bebyggd med två byggnader, ett blått och ett rosa, i två plan med fasader i trä. Det rosa huset är utpekat som särskilt värdefullt i kulturmiljöprogrammet. Det blå huset är ganska ovarsamt renoverat och är inte omnämnt i kulturmiljöprogrammet. Byggnaden har skadas i grunden i samband med bygget av den närliggande Vikentunneln.

Bedömning

Gällande detaljplan är gammal och inaktuell. En ny byggnad som ersätter det blå huset kan vara lämpligt. En ny byggnad bedöms kunna bidra till att skapa ett bättre stadsrum kring entrén till Vikentunneln. Hur byggnaden ska användas behöver utredas i planarbetet. Det rosa huset bedöms inte påverkas.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Stadsbild och utformning
  • Buller
  • Risker från närliggande järnväg
  • Parkeringslösningar

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan är i ett tidigt skede. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Strålen 7

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Anna Pettersson, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-07-05

Hittade du det du sökte på sidan?