Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Haga Entre överblick
Överblick över Haga entré

Överblick över Haga entré

Haga – bostäder, lokaler och grönytor vid Haga entré

Nya bostäder, verksamhetslokaler, strandpromenad och attraktiva grönytor. Området Haga utvecklas och blir en tilltalande entré till centrala Karlstad.

Stationsområdet omvandlas till stadsmiljö

Ambitionen är att området ska bli en naturlig förlängning av stadsdelen Haga och en tydlig entré till Karlstads centrum. Genom att utforma bebyggelse och allmänna ytor med hög arkitektonisk kvalitet utvecklas en attraktiv boende- och stadsmiljö. Eftersom marken tidigare varit plats för Karlstads östra tågstation, med bangård och lokstallar, kommer järnvägstemat återkomma i såväl kvarters- och gatunamn som i gestaltningen av området.

Grönare och gångvänligare gator

Hagaleden omvandlas från infartsled till infartsgata med sänkt hastighet från 70 km/timme till 50 km/timme. Längs Hagaledens östra sida planteras ett stort antal lindar i allé. På gatans västra sida anläggs parkeringsplatser och en gångbana längs med den nya bebyggelsen. Det planeras också för en ny busshållplats på Hagaleden i södra delen av området.

Munkforsgatan byggs om och får trottoarer på vardera sida av gatan samt parkeringsplatser längs den västra sidan. Nya VA-ledningar läggs ned och en viktig spillvattenledning för Karlstads innerstad ersätts med en ny.

Fabriksgatan kommer att förlängas österut och en ny infart skapas från Hagaleden. Förlängningen av gatan kommer att heta Östra stationsgatan och får trottoarer på båda sidor. Dessutom planteras träd och växter och några parkeringsplatser skapas längs gatan.

Illustration av gatan Hagaleden med träd längs sidorna
Hagaleden blir infartsgata med allé av Lindar

Ny park, torg och strandpromenad

I områdets norra del blir det en ny aktivitetspark - Lokstallsparken - där det kommer finnas möjlighet till klättring, skate och parkour. Det skapas också ett mindre torg - Älvstrandstorget - i fint läge mot Klarälven. Parken och torget binds samman med en upprustad strandpromenad där det kommer att anläggas två nya bryggor.

Illustration av en lekpark som barn leker i
Skiss på nya Lokstallsparken vid Haga entré

Bostäder och verksamheter

Cirka 300 lägenheter i mellan fyra och sju våningar höga bostadshus planeras. I bottenvåningen och våning ett på de nya byggnaderna kan det finnas lokaler för olika verksamheter och ändamål. Antalet byggnader och placeringen av dem är planerade för att passa in i området och bli en naturlig förlängning av Haga. Mot Hagaleden är bebyggelsen sammanbyggd för att skärma buller och därmed skapa tystare gårdar.

Illustration av torg och ett hus i bakgrunden vid Haga entré
Skiss på nya Älvstrandstorget vid Haga entré

Parkeringen vid Munkforsgatan stängs av

  • Under perioden 2024-04-15 till och med 2024-05-15 kommer parkeringen vid Munkforsgatan (ytan mellan Munkforsgatan och Hagaleden) vara avstängd då det ska byggas en trappa mellan Magasinsgatan och Hagaleden.

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft den 27 februari 2019.
  • Under 2021 har kommunen projekterat den kommunala infrastrukturen.
  • I juni 2022 påbörjas arbetet med den nya infrastrukturen i området.
  • Under 2023 pågår ett stort arbete med ledningar och VA till det nya området.
  • Under 2024 färdigställs Munkforsgatan och Östra stationsgatan.
  • Arbetet med Lokstallsparken, Älvstrandstorget, strandpromenad och bryggor påbörjas 2024, klart 2025.
  • Första inflyttning i området sker i början av 2025.

Haga entré i 3D

Här kan du klicka dig runt i området kring Haga entré och se hur det kan komma att se ut. Kartan öppnas i nytt fönster och fungerar bäst i senaste versionen av Chrome.

Öppna 3D-modellen av Haga entré. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Exploateringsprojekt där kommunen bygger ny infrastruktur och exploatörer bygger flerbostadshus.

Vem äger marken:

Karlstads kommun och Lundbergs

Vem bygger:

HSB och Lundbergs

Kommunens kontaktpersoner:

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen, för frågor om detaljplanen
Mikael Lundh, teknik- och fastighetsförvaltningen, för frågor kring byggnation av gator, ledningar, park och torg

Sidan uppdaterad: 2024-06-10

Hittade du det du sökte på sidan?