Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet.

Översiktsbild över planområdet.

Bomstad – utveckling av Bomstadbadens camping

Kommunen har planlagt Bomstadbadens camping för att göra det tydligare vad som är tillåtet inom campingområdet och för att campinggäster och allmänheten ska få så stor nytta av anläggningen som möjligt.

Syftet med planen

Kommunen har med en flexibel detaljplan möjliggjort utveckling av Bomstadbadens camping så att framtida förändringar i campares efterfrågan tillgodoses. Allmänheten och boendegäster ska få så stor nytta av anläggningen som möjligt.

Planen ger tydlig information om hur kvartersmark för camping får användas liksom vad som gäller för mark för allmän användning inom strandområdet. Vidare framgår tydligt var strandskyddsbestämmelser gäller och var strandskydd har upphävts. För enklare handläggning av bygglovsärenden anges hur stor och var befrielse från bygglovskrav gäller.

Ett underlag behövs för en tydligare beskrivning hur campingen ska kunna utvecklas. Genom detaljplanen klargörs frågor om strandskydd, bygglovskrav och hur allmänhetens intressen ska tillvaratas.

Detaljplanen bedöms inte strida mot kommunens översiktsplan och handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900 kap 5 kap.

Detaljplanen antogs den 20 maj 2020. Beslutet att anta detaljplanen upphävdes av Länsstyrelsen den 21 september 2020. Länsstyrelsen bedömde att inte tillräcklig hänsyn tagits till strandskyddet kring udden. Beslutet överklagades till regeringen som bedömde att Länsstyrelsens beslut skulle ligga fast (20 oktober 2021).

Planförslaget var utställt för ny granskning mellan 11 april till den 12 maj 2023. Efter granskning II har förslaget justerats. Udden utgår ur planförslaget eftersom en samsyn kring hanteringen av strandskyddsfrågorna inte kan nås med Länsstyrelsen.
Ändringen av förslaget bedöms vara av en sådan omfattning att en ny granskning krävs. Den fortsatta hanteringen av strandskydd och pågående markanvändning på udden får ske enligt de principer som gäller när detaljplan saknas.

Tidplan

 

 • Samråd till 25 februari 2019
 • Granskning 2 - 25 oktober 2019
 • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen den 20 maj 2020
 • Länsstyrelsen har den 18 juni 2020 begärt in planen för prövning
 • Länsstyrelsen har den 21 september 2020 upphävt stadsbyggnadsförvaltningens beslut att anta detaljplanen.
 • Planförslaget var utställt för en andra granskning under tiden 11 april till 12 maj 2023
 • Planförslaget var utställt för granskning under tiden 21 augusti - 22 september 2023
 • Stadsbyggnadsförvaltningen beslutade att anta detaljplanen den 18 oktober 2023.
 • Detaljplanen vann laga kraft den 7 maj 2024.

Synpunkter

 • Inkomna synpunkter under samrådet, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dem redovisas i samrådsredogörelsen.
 • Inkomna synpunkter under granskning, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dem redovisas i Utlåtande I, Utlåtande II och Utlåtande III.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Bomstadbadens camping

Vem äger marken:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-06-12

Hittade du det du sökte på sidan?