Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild över planområdet

Gräsdalen – ny detaljplan för gruppbostad

Man önskar bygga bostäder i form av en gruppbostad på del av Gruvlyckan 1:4.

Vad innebär planförslaget?

Planområdet ligger i västra kanten av Gruvlyckeberget, norr om befintliga bostäder vid Ullebergsvägen cirka 3,5 kilometer väster om centrum.

Syftet med detaljplanen är att med hänsyn till omgivning och landskapsbild pröva möjligheten att bygga bostäder i form av en gruppbostad på del av Gruvlyckan 1:4. Syftet är också att bevara skog med höga natur- och rekreationsvärden som naturmark.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd från 28 november till 28 december 2022.
  • Planförslaget var utställt för granskning 23 mars till 21 april 2023.
  • Planförslaget tas upp för beslut om antagande i stadsbyggnadsnämnden den 21 juni 2023.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 21 juni 2023.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 24 juli 2023.

Synpunkter

  • Synpunkter från samrådet och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer samt förslag till förändringar i planförslaget redovisas i samrådsredogörelsen.
  • Synpunkter från granskningen och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer samt förslag till förändringar i planförslaget redovisas i granskningsutlåtandet.

Handlingarna

Handlingarna och protokollsutdrag finns att läsa under rubriken Detaljplanens handlingar.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Gruvlyckan 1:4

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Åsa Lundgren, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-04-03

Hittade du det du sökte på sidan?