Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Översiktsbild över planområdet

Alster - nya bostäder söder om Alsters kyrka

Fastighetsägaren till Alstrum 5:1 har begärt planbesked för att planlägga mark för småhus i ett område söder om Alsters kyrka.

Bakgrund

Landskapsbildsskydd upphävdes nyligen i området. Stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ersätta dessa med områdesbestämmelser.
Översiktsplan 2012 anger riksintresse för kulturmiljövård och landskapsbildsskydd. Föreslagen utveckling bedöms vara förenligt med översiktsplanen.

Nuvarande förhållanden

Området utgörs idag av skogsmark. Det finns inga kända naturvärden i skogsområdet. Längs området i öster finns en mindre asfalterad väg och i väster gränsar området till jordbruksmark. Området ligger ca 1 km får busshållplats, skola och annan service i Vallargärdet. Området ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt VA.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Naturvärden
  • Vatten och avlopp
  • Landskapsbild

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan är vilande. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Alstrum 5:1

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Marie Janäng, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-06-12

Hittade du det du sökte på sidan?