Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Arkitektbild av planerade bostadshus på Campus. Gråa byggnader med stora fönsterpartier.
Ett av de nya flerbostadshus som har byggts på Kvintettgatan på Kronoparken.

Ett av de nya flerbostadshus som har byggts på Kvintettgatan på Kronoparken.

Kronoparken – fler studentbostäder och tryggare miljö

Norra delen av Kronoparken har fått fler studentbostäder. Nu pågår arbetet med att färdigställa gator efter exploateringen vid Höstgatan och Serenadplatsen.

Vad innebär projektet?

I den norra delen av stadsdelen Kronoparken finns en detaljplan från 1994, där planområdet har bebyggts i etapper. Den senaste nybyggnationen var på fastigheten Triangeln, där 160 lägenheter i totalt fyra flerbostadshus uppfördes.

I en senare detaljplan för kvarteret Mungigan och Munspelet prövades möjligheten att bygga fler bostäder (i första hand studentbostäder) samt möjliggöra för centrumverksamhet i bottenvåning i del av planområdet. Planförslaget syftade också till att förbättra de stadsmässiga kvalitéerna genom förtätning längs med Höstgatan, Vintergatan och Kvintettgatan samt möjliggöra för gemensamma bostadsgårdar.

Kvarteret Mungigan och Munspelet ligger inom Karlstads universitets campusområde i Kronoparken och angränsar till Höstgatan, Vintergatan och Kvintettgatan. Planområdet är delvis bebyggt med bostäder som bedöms vara i dåligt skick och ska rivas.

Gator och infrastruktur

I samband med exploateringen av området förbättrar vi trafiksäkerheten och ökar tryggheten i området bland annat genom att:

  • Anlägga en gång- och cykelväg längs Höstgatan, från Serenadplatsen fram till busshållplatsen.
  • Förbättra gator och cirkulationsplats samt sätta belysning.
  • Skapa en trevligare miljö genom planteringar, konstverk och belysning vid Serenadplatsen.
Karta över Serenadplatsen och Höstgatan på Kronoparken.

Tidplan

  • Fysiken Fastigheter AB ansökte och fick bygglov för nybyggnad av sammanlagt 160 lägenheter på fastigheten Triangeln 1 i februari 2018.
  • Detaljplanen för Mungigan och Munspelet antogs av stadsbyggnadsnämnden i augusti 2020 och vann laga kraft i september 2020.
  • Studentbostäder på fastigheterna Mungigan, Trombonen och Triangeln klara 2023. (Rivning och byggnation på fastigheten Munspelet kvarstår)
  • Arbete med att färdigställa gator efter exploatering, anlägga gång- och cykelväg, förbättra belysning och anlägga planteringar pågår höst 2023 fram till våren 2024.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggnation av studentbostäder, anläggning av ny gång- och cykelväg

Vem äger marken:

Privat och Karlstads kommun

Vem bygger:

Studentbostäder i Sverige AB, Fysiken fastigheter samt Kronoparkens Hyresbostäder AB

Kommunens kontaktperson:

Malin Herou, projektledare, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-06-10

Hittade du det du sökte på sidan?