Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Karta som visar vattnets utbredning i Skåre vid ett 200-årsflöde. Bokstäverna A-F visar alternativa sträckningar för översvämningsskyddet.

Karta som visar vattnets utbredning i Skåre vid ett 200-årsflöde. Bokstäverna A-F visar alternativa sträckningar för översvämningsskyddet.

Skåre - översvämningsskydd

Längs älven i höjd med Skåre och Stodene planeras ett 2,6 km långt översvämningsskydd. Skyddet ska klara en 200-årsnivå i Klarälven och säkra stadsdelarna Skåre, Stodene, Ilanda och Hertzöga från översvämning.

Bakgrund till projektet

Skåre med omnejd riskerar att översvämmas vid höga nivåer i Klarälven eller vid stor nederbörd och efterföljande höga flöden i de två noren som rinner genom samhället.

I Skåre finns, förutom väldigt många bostäder, flera samhällsviktiga verksamheter och funktioner som behöver skyddas, bland annat reningsverk, vårdcentral, äldreboende, skolor, pumpstationer och spill- och dagvattennät. Dessutom behöver framkomligheten för räddningsfordon säkras, så de tar sig fram även vid höga vattenflöden.

Den förhöjda översvämningsrisken i Skåre medför att kommunen inte kan planlägga för ny bebyggelse eller service i området förrän man kan redovisa att tillkommande bebyggelse kan skyddas mot ett så kallat 200-års flöde.

Därför planeras nu för ett översvämningsskydd som kan stå emot ett 200-årsflöde i Klarälven. Stora delar av Skåre, Stodene och Grava har problem redan vid ett 25-års flöde och har tidigare drabbats av översvämning. Även riksväg 61 och 62 vid Ilandakorset riskerar att översvämmas vid höga flöden. Med det nya översvämningsskyddet på plats minskar riskerna avsevärt.

Flera åtgärder behövs

Översvämningsskyddet i Skåre kommer gå mellan Skårebron i söder och Gåsörtsvägen i norr och bestå av flera sammanhängande åtgärder:

 • höjning av en del av Skårevägen
 • en ny gång- och cykelväg, cirka 700 meter
 • en skyddsvall mot Klarälven, cirka 2,6 kilometer lång
 • förstärkningar av Torpnorets befintliga översvämningsskydd
 • byggnation av översvämningsskydd med pumpar och lucka vid utloppet till Skårenoret
 • mindre översvämningsåtgärder vid riksväg 706 och Norra Grava.

Del av översvämningsprogrammet

Åtgärderna i Skåre är en del i ett större översvämningsprogram med syfte att skydda Karlstad från höga vattenflöden. Flera översvämningsskydd finns redan på plats, bland annat längs Sjömansgatan, Älvgatan, i Inre hamn och vid Torpnorets inlopp.

Läs mer om kommunens arbete med översvämningar

Preliminär tidplan

 • Samråd med berörda våren 2023.
 • Geotekniska undersökningar och utredningar om vattenflöden hösten 2023.
 • Tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen, projektering och etappindelning 2024.
 • Upphandling och preliminär byggstart 2025.
 • Klart tidigast 2026.

I mars/april 2024 kommer det sättas ut käppar och snitslar i området runt Alhaget. Det är för att prova olika placeringar av översvämningsskyddet. Detta visar inte någon beslutad sträckning av vallen, utan är arbetsmaterial i utredningsarbetet.

Initialt provade man att placera vallen intill fastighetsgränsen. Nu utreds möjligheten att förlägga vallen längre bort från fastighetsgränsen och vilka konsekvenser det skulle medföra anläggningstekniskt, drift-/underhållstekniskt samt för kommande naturvårdsområde och tillståndsprocess.

Käpparna visar vallens ytterkanter, släntfot till släntfot med start 10 m från fastighetsgränsen.

Längre ut i Alhaget är det inte möjligt att förlägga vallen då det medför ett för stort ingrepp i det naturvårdsområdet.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggnation av översvämningsskydd

Vem äger marken:

Karlstads kommun, Moelven component AB, Karlstads energi AB och privatpersoner

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Mikael Lundh, projektledare teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-03-27

Hittade du det du sökte på sidan?