Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Karta över aktuellt område
Översiktskarta med planområdet markerat.

Översiktskarta med planområdet markerat.

Molkoms bruk - nya bostäder vid Molkomsjön

Fastighetsägaren till Molkoms bruk har begärt planändring för att kunna bygga bostäder på ett område intill Molkomsjön söder om Molkoms samhälle.

Vad innebär detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att bygga bostäder i området. Detaljplanen innebär möjlighet att uppföra 10-15 bostäder i en småskalig bebyggelsestruktur. Ny bebyggelse placeras på båda sidor av en ny väg som följer områdets topografi. Bebyggelsen placeras för att skapa bostäder med utsikt mot vatten, ge området en tilltalande och samlande gestaltning utmed den nya vägen och för att säkerställa ett tydligt allmänt stråk utmed vattnet. Gångstråken är sammanhängande utmed vattnet där en brygga och båtplatser planeras. En bro för gång- och cykeltrafik planeras över vattnet mot Molkoms bruk för att i förlängningen ansluta mot Molkoms centrum.

Planområdet ligger intill Molkomsjön strax söder om Molkoms samhälle. Området utgörs idag av naturmark med både öppen- och lövskogsbeklädd mark. Det är relativt flackt och lutar upp mot en kulle bebyggd med en befintlig villa. Området ligger nära miljön kring Nyeds kyrka som bedöms ha ett kulturhistoriskt värde.

Området ingår i LIS-planen (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) vilket gör det möjligt att upphäva strandskydd i detaljplanen.

Under april och maj 2018 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande redovisas i samrådsredogörelsen.

Under oktober 2018 var förslaget utställt för granskning. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande redovisas i granskningsutlåtandet.

Tidplan

  • Planförslaget var föremål för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § från 16 april till 21 maj 2018.
  • Planförslaget var utställt för granskning under tiden 1 - 22 oktober 2018.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden 12 december 2018.
  • Detaljplanen vann laga kraft 7 januari 2019.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för del av Molkom 1:58, före detta Molkoms bruk

Vem äger marken:

AB Molkoms bruk

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktpersoner:

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen
Göran Romhed, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-04-02

Hittade du det du sökte på sidan?