Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild över planområdet

Stockfallet - nytt vårdboende

Planläggning för området kring Stockfallets provisoriska skola inom Stockfallet 1:1 för att pröva pröva möjligheten för ett vårdboende med ett centralkök inom aktuellt område.

Tyck till!

Du kan skicka in dina synpunkter på planförslaget senast den 13 maj 2024.

Synpunkterna kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.

Plandata

Planområdet ligger cirka 5,5 km nordost om Karlstad centrum inom stadsdelen Stockfallet. Marken inom planområdet berör en del av fastigheten Stockfallet 1:1 som ägs av Karlstads kommun. Planområdet avgränsas av Furbråtsgatan i öster, Stockfallsvägen i söder, riksvägen 63 i väster samt kommunens skogsmark i norr.

Planförslaget möjliggör för ett vårdboende i två våningsplan och ett centralkök. In- och utlastning för varutransporter till centralköket föreslås ske via separat angöringsväg från vändplatsen i söder.

I söder anläggs personal- och besöksparkeringar samt ett dagvattenmagasin. Huvudentrén till vårdboendet föreslås att placeras mot Furbråtsgatan. Utemiljön för vårdboende föreslås placeras i nordvästra delen av planområdet.

Förslaget bygger på att spara så mycket som möjligt av naturmarken. Befintlig natur och äldre tallar behålls i så stor utsträckning som möjligt.

Planförslaget möjliggör för 72 lägenheter, gemensamma ytor, personalytor, utemiljö samt ett centralkök som ska tillaga cirka 2 000 portioner för utkörning.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd 18 december 2023 till 22 januari 2024.
  • Informationsmöte hölls torsdagen den 11 januari kl 18.00.
  • Planförslaget är utställt för granskning under tiden 11 april - 13 maj 2024

Synpunkter på planförslaget?

Om du har synpunkter på planförslaget som du vill framföra ska dessa ha kommit in skriftligen till stadsbyggnadsförvaltningen senast den
13 maj 2024.
Synpunkter kan lämnas längst ner på denna sida, via e-post till
stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Vid frågor kontakta:
Ossman Sharif, ossman.sharif@karlstad.se
Anastasia Mileoranskaya, anastasia.mileoranskaya@karlstad.se

Tryck på plustecknet för att se framtagna utredningar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Stockfallets vårdboende

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Anastasia Mileoranskaya, stadsbyggnadsförvaltningen
Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen
Torbjörn Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-04-10

Hittade du det du sökte på sidan?