Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Översiktsbilder över planområdet
Översiktsbilder över planområdet

Text

Översiktsbilder över planområdet

Vålberg - planering för nytt badhus och idrottshall

Kommunen har begärt planändring för fastighet Nors-Åstorp 3:2 i syfte att möjliggöra för ett nytt badhus och idrottshall.

Bedömning

Utifrån lokaliseringsutredningen för nytt badhus- och idrottshall i Vålberg (2023) bedöms läget som attraktivt för ändamålet. Detta utifrån tomtens lokalisering mellan Norsplan och skolan med ishallen, samt utifrån goda kopplingar till befintligt gång- och cykelnät, busshållplats och tekniska anläggningar som vatten- och avlopp och fjärrvärmeverk. Ytterligare tillskott av publika verksamheter på platsen bedöms komplettera nämnt stråk och utgöra ett positivt inslag i stadsbilden. Gestaltningen behöver dock vara genomtänkt, där fasad och entréer beaktas mot närliggande byggnation.

Området används framför allt av gående och cyklister idag men bedöms inte erhålla någon större betydelse som rekreationsområde för boende i området.
Befintliga gång- och cykelkopplingar behöver eventuellt dras om i samband med en eventuell etablering. Det har tidigare stått två flerbostadshus i området som rivits i slutet utav 1990-talet.
Byggnadsrester finns troligtvis kvar i marken, omfattningen samt åtgärder behöver utredas närmare i samband med planarbetet. Befintliga VSD-ledningar korsar området i nordsydlig riktning. I södra delen utav projektområdet förekommer transformatorstationer som kan behöva flyttas beroende på hur trafikangöringen till och från fastigheten anordnas. Vid in- och utfarter behöver trafiksäkerheten för korsande gång- och cykelväg att beaktas.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Möjligheten att kombinera ett badhus med idrottshall och eventuellt andra
    funktioner på tomten
  • Geoteknik
  • Stadsbilden
  • Trafikangöringar och trafiksäkerheten inom och till och från området
  • Översvämningsrisk vid skyfall

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan är vilande. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Nors-Åstorp 3:2

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-06-25

Hittade du det du sökte på sidan?