Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Kartbild över planområdet Dingelsundet östra

Dingelsundet östra – 40 nya bostäder

Dingelsundet utvecklas från ett sommarstugeområde till en villaidyll i naturmiljö. En del av östra sidan av udden utvecklas med 40 nya villor. Nu bygger Karlstads kommun vägar och lägger ner vatten- och avloppsledningar.

Från fritidshusområde till åretruntboende

I Dingelsundet har en successiv omvandling skett från fritidshusområde till allt fler åretruntboende. I och med det ökade bostadstrycket i området togs en fördjupad översiktsplan fram för Dingelsundet och delar av Knappstad som antogs 2014. Där pekas denna del av östra Dingelsundet ut som ett område med möjlighet till ny bebyggelse. Sedan dess har kommunen gjort en detaljplanen för området som är antagen och nu bygger kommunen infrastrukturen i området.

Naturmark och 40 tomter till tomtkön

Området bestod av skogsmark och nu blir det bostadsbebyggelse längs med befintlig tillfartsväg och en bit upp på Dingelsundsberget. Här ska det bli 43 nya villor på tomter med en minsta tomtstorlek på 1000 kvadratmeter. 40 av dessa är tomter som hamnar i kommunens tomtkö. Försäljning av dessa tomter kommer ske under våren 2024.

Naturmark som omger villatomterna blir planlagd och är därmed säkrad som naturmark och ska vara kvar. Även en koppling för gående ingår för att binda samman området med övriga Dingelsundet västerut.

Mer om kommunens tomtkö och hur du gör för att ställa dig i kön

Infrastrukturen i området

Byggnationen av infrastruktur är uppdelad i två delar. Den första delen rör byggnation av gator i anslutning till villatomterna. Kommunen lägger vatten- och avloppsledningar, Karlstads el- och stadsnät lägger ström och fiber och sedan asfalteras de nya gatorna. Det rör sig om sammanlagt cirka 1 km vatten- och avloppsledningar och gata. Till gatan beräknas det gå åt ungefär 6500 kvadratmeter asfalt.

Den andra delen rör infarten till området. Korsningen med Skoghallsvägen ska byggas om och det ska bli en separerad gång- och cykelväg från Skoghallsvägen. Läs mer om hur infart och vägar förbättras:

Tidplan

  • Fördjupad översiktsplan antagen 2014
  • Detaljplanen vann laga kraft i maj 2020
  • Byggnation av infrastruktur runt villatomterna började sommaren 2023
  • Infrastruktur runt villatomterna väntas bli klar våren 2024
  • 500 meter gång- och cykelväg från Skoghallsvägen byggs sommar/höst 2024
  • Korsningen vid Skoghallsvägen byggs om hösten 2024
  • Tomter säljs via den kommunala tomtkön våren 2024

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggnation enligt gällande detaljplan Dingelsundet 2:21.

Vem äger marken:

Kommunen och privat fastighetsägare.

Vem bygger:

Kommunen och privat fastighetsägare

Kommunens kontaktpersoner:

Stefan Prochazka, projektledare teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-05-28

Hittade du det du sökte på sidan?