Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Planområde - Enigheten
Planområde kvarteret Enigheten.

Planområde kvarteret Enigheten.

Tingvallastaden - kompletteringar av kvarteret Enigheten

Kommunen har tagit fram en detaljplan som möjliggör en förtätning i kvarteret Enigheten med påbyggnad på två av kvarterets befintliga hus liksom med ny bebyggelse på kvarterets innergård.

Vad innebär detaljplanen?

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheterna för påbyggnad på två av kvarterets befintliga hus liksom för ny bebyggelse på kvarterets innergård.

Detaljplanen möjliggör påbyggnad av två befintliga byggnader. På den befintliga byggnaden mot Herrgårdsgatan medges en påbyggnad i tre våningar varav de två översta ska inordnas i takfallet. I sydväst, på Folksamhusets byggnadsdel mot Västra Torggatan, medger detaljplanen en påbyggnad i två våningar samt utöver det ett teknikrum samt en uteservering eller takterrass. Takterrassen nås genom en ny hiss på kvarterets gård.

På kvarterets innergård föreslås ny gårdsbebyggelse. Gårdsbebyggelsen föreslås dels som lägre tvåvåningshus och dels som ett fyravåningshus i sydvästra delen av gården.

Detaljplanen innehåller varsamhetsbestämmelser för befintlig bebyggelse liksom utformningsbestämmelser för nya påbyggnader.

Fastighetens centrala läge motiverar en bred användning varför planen medger centrumändamål samt kontor och bostäder från våning två.

bild längs gata med flervåningshus längs ena sidan och bilar parkerade längs gatan.

Bilden visar bebyggelse längs Herrgårdsgatan.

Samråd genomfördes under hösten 2021. Synpunkter från samrådet och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer samt förslag till förändringar i planförslaget redovisas i samrådsredogörelsen.

Planförslaget var utställt för granskning i maj/juni 2022. Synpunkter från granskningen och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer samt förslag till förändringar i planförslaget redovisas i granskningsutlåtandet.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd under tiden 20 oktober - 26 november 2021.
  • Planförslaget var utställt för granskning under tiden 16 maj - 10 juni 2022.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 21 september 2022.
  • Detaljplanen vann laga kraft den12 januari 2023.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för kvarteret Enigheten

Vem äger marken:

NWT-gruppen

Vem bygger:

NWT-gruppen

Kommunens kontaktperson:

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

Hittade du det du sökte på sidan?