Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Översiktsbild över planområdet
Planområdet för paviljong markerat med rött.

Planområdet för paviljong markerat med rött.

Tullholmen - paviljong i Inre hamn

Kommunen prövar möjligheten att uppföra en paviljongsbyggnad inom Kanikenästorget på del av fastigheten Viken 2:1.

Gällande planer

Marken ägs av kommunen och utgör allmän platsmark (torg) i gällande detaljplan med möjlighet att uppföra paviljonger med högsta byggnadshöjd om 3 meter inom aktuell yta. Teknik- och fastighetsnämnden har ansökt om planändring.

Nuvarande förhållanden

Området består idag av hårdgjord allmän torgyta innehållande öppna vistelseytor mot kajen och gång- och cykelstråk (pendlarstråk).

Bedömning

I gällande detaljplan finns möjlighet att uppföra enklare och flyttbara paviljonger för till exempel restaurangverksamhet. För en större och mer permanent byggnad av detta slag skulle ytan behöva utgöra kvartersmark istället.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Stadsbild och torgbildning
  • Gång- och cykeltrafik
  • Strandskydd

Samråd och tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan är vilande. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för del av Viken 2:1, Paviljong

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

Hittade du det du sökte på sidan?