Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Toppbild karlstad.se
Toppbild karlstad.se

Toppbild karlstad.se

Steffensminne - fler bostäder

Karlstads kommun har tagit fram en detaljplan som gör det möjligt att bygga 50-70 nya bostäder vid Steffensminne.

Vad innebär detaljplanen?

Då efterfrågan på småhus och villatomter har varit stor under lång tid, har kommunen tagit fram en detaljplan för Steffensminne, söder om Steffens väg. Detaljplanen gör det möjligt att bygga 50-70 nya bostäder i form av villor, radhus, parhus och/eller mindre flerfamiljshus. I detaljplanen ingår en del natur- och parkmark. Del av Steffens väg föreslås bli kommunal gata med gång- och cykelväg intill.

Byggstart tidigast om några år

För att genomföra projektet så krävs bland annat lantmäteriförrättning för gatan. I området finns också en biotopskyddad lövskogsravin, vilket innebär att det krävs dispens för att kunna genomföra projektet.

Då det för tillfället finns flera lediga villatomter i kommunen samt att det tar tid att lösa många frågor i projektet, beräknas projektet påbörjas först inom några år.

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft i februari 2022.
  • Projektering påbörjad 2023.
  • Lantmäteriförrättning och ansökan om dispens för biotopskydd, 2024.
  • Byggstart ej fastställd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Ny detaljplan för Steffensminne 1:22 med flera

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner:

Jenny Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-05-02

Hittade du det du sökte på sidan?