Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Vikenförbindelsen översiktskarta
Vikenförbindelsen översiktskarta

Vikenförbindelsen översiktskarta

Vikenförbindelsen - förbättrad framkomlighet i centrum

För att minska trafikmängden på Hamngatan så behövde framkomligheten på Tullhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan, Klaraborgsgatan och Klaraborgsbron förbättras. Vikenförbindelsen har förbättrat trafikflödet genom centrala Karlstad och förenklat det hållbara resandet till fots, på cykel och buss. Projektet pågick mellan 2020-2023.

Hamngatan avlastas

När resecentrum byggs och så småningom står klart, så behöver genomfartstrafiken på Hamngatan minska för att bussen ska få bättre framkomlighet. Det ska fortfarande gå att ta sig fram med bil på Hamngatan, men gatan är främst avsedd för de som har ärenden i centrala Karlstad och inte de som bara ska köra igenom.

När vi nu har byggt om Tullhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan och Klaraborgsgatan samt förbättrat korsningspunkterna, kan trafiken flöda enklare och vara ett bättre alternativ till Hamngatan.

Rekreationsstråk med parker och bryggor

Stadsträdgården, Mariebergsskogen och Wennbergsparken har knutits ihop bättre och blivit ett trevligt rekreationsstråk för både Karlstadsbor och besökare. Vi har skapat ett bättre gång- och cykelstråk längs hela sträckan som också uppmuntrar det hållbara resandet till fots och cykel.

Längs Sjömansgatan har vi byggt ett par fikabryggor vid vattnet och ordnat sittplatser längs strandlinjen. I hörnet av Mariebergsviken, intill Hööksgatan, har vi skapat ett trevligt promenadstråk och två mindre bryggor där man kan njuta av vattenutsikten och ta sig en fika.

Skiss över bryggor i Mariebergsviken

Cirkulationsplatser och bussfil

Trafikflödet på Sjömansgatan, Jungmansgatan och Tullhusgatan har förbättrats med hjälp av nya cirkulationsplatser och färre möjligheter till vänstersvängar som annars riskerar att stoppa upp trafiken.

Det finns nu tre filer på Sjömansgatan och delar av Tullhusgatan. Den mittersta är till för bussar och utryckningsfordon. Detta är ett sätt att tydligare prioritera kollektivtrafiken och förbereda för Karlstadstråkets fortsatta utveckling. Det ger även en robust lösning för utryckningsfordon i högtrafik.

Klaraborgsbron

Trafikflödet på båda sidor av Klaraborgsbron har förbättras. Vägen ska vara en smidig passage till E18 där bussen prioriteras. Karl IX gata är en viktig tillfart till centrum för blåljustrafik och kollektivtrafik. Den är också en viktig entré till staden. Därför tar vi ett helhetsgrepp kring trafiken, utformningen och parkeringsmöjligheter i ett planprogram för området.

Översvämningsskydd

Vikenförbindelsen är en prioriterad utryckningsväg och måste säkras från översvämningar. Därför har vi längs Sjömansgatan byggt ett översvämningsskydd som ska skydda inryckningsvägarna till centralsjukhuset från höga vattennivåer i Vänern. Skyddet består av en kombination av upphöjd väg och en låg mur längs Mariebergsviken.

Mer information

Vikenförbindelsen är en förutsättning för att trafiken på Hamngatan och kring Karlstads resecentrum ska fungera. På länkarna nedan kan du läsa mer om planerna för ett nytt resecentrum och projektet "Tåg i tid". Vikenförbindelsen ingår också i stadsdelsvisionen för Viken. Läs mer om visionen på länken nedan.

Stadsdelsvisionen för Viken

Karlstads resecentrum

Projektet Tåg i tid

Film om Vikenförbindelsen

Filmen visar hur det såg ut före vi byggde Vikenförbindelsen och hur det ser ut nu.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Infrastrukturprojekt

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Jan Söderberg, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-07-02

Hittade du det du sökte på sidan?