Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Toppbild karlstad.se
Toppbild karlstad.se

Toppbild karlstad.se

Tingvallastaden - östra Drottninggatan får ny gestaltning

Östra delen av Drottninggatan, mellan Östra Torggatan och Eneströmsgatan, ska byggas om för att skapa bättre trafikflöde, bredare trottoarer, ett cykelstråk och mer grönska. Byggnationen startade i augusti 2023 och beräknas vara klar hösten 2024.

Kontakt till projektet

Har du frågor om projektet går det bra att kontakta oss på mejl drottninggatan@karlstad.se

Vad innebär projektet?

Målet är att göra Drottninggatan till en trevlig entré till centrumkärnan från öster, men också att skapa ett bättre flöde för trafiken. Det ska bli bredare trottoarer, ett cykelstråk på norra sidan av Drottninggatan och mer grönska. Det kommer även att bli plats för parkeringar och lastplatser.

I korsningen Drottninggatan/Östra Torggatan planerar vi för en mindre rondell. Gatan kommer också att utformas på ett bättre sätt för att ta hand om och leda bort skyfall. Vi kommer även att passa på att byta olika ledningar i gatan när vi bygger om, såsom vatten- och dagvattenledningar, el och fjärrvärme/fjärrkyla.

Ett ritat tvärsnitt vilka funktioner som Drottninggatans östra del kommer att innehålla.
Ett utsnitt av vad östra delen av Drottninggatan ska innehålla efter ombyggnationen.

Aktuellt november 2023

Eneströmsgatan öppnar igen

På fredag 10 november klockan 13 öppnar vi Bilanrondellen och Eneströmsgatan igen, efterlängtat av många.Biltrafiken på Drottninggatan mellan Eneströmsgatan och Södra Kyrkogatan kommer fortsatt vara avstängd. Här kommer vi slutföra ledningsarbeten och jobba med asfaltering och stenläggning. Eftersom vi även gör nya ytskikt på trottoarerna så kommer det att påverka framkomligheten för gående, som ibland kommer ledas över på andra sidan gatan. Arbetet på denna del av Drottninggatan beräknas vara klart till jul.

Innergården öppnar 24 november

Innergården med infart mellan restaurang Asian taste och Folktandvården har varit stängd några veckor nu och behöver vara stängd några veckor till. Arbetet med de stora schakten framför innergården kommer att vara klara så att vi kan öppna igen klockan 13 den 24 november. Gående och cyklister tar sig till och från innergården samt längs Drottninggatan hela tiden, men det kan vara lite trängre passager än vanligt.

Trafik på Hagaleden påverkas vecka 47

Under senare delen av hösten samt under vintern kommer vi att arbeta på gräsytan mellan hotell Bilan och Hagaleden. Här kommer vi att lägga ner ledningar. Arbetet inleds under vecka 47 då vi ska sponta för att förstärka kanten mot Hagaleden. Detta kommer påverka trafiken under 3-4 dagar då vi behöver stoppa trafiken någon minut då och då när en ny lång planka ska slås i. Det kommer att vara flaggvakter på plats. Spontningen innebär också att en del oljud förekommer.

Vad kommer projektet innebära för boende och verksamheter?

Vårt mål kommer att vara att alla verksamheter ska vara tillgängliga under byggtiden och att parkeringsplatser på innergårdar ska kunna användas större delen av tiden. Men så klart kommer byggnationen att märkas av och därför har vi påbörjat en dialog med berörda längs gatan för att ta reda på vilka behov som finns och vad vi kan göra för att underlätta.

Tidigarelagd ombyggnation

Att bygga om den östra änden av Drottninggatan har planerats sedan tidigare, som en del i det långsiktiga arbetet med att göra Karlstads centrum än mer attraktivt. Men tanken var att detta skulle ske i ett senare skede. Nu när arbetet med detaljplanen för Karlstads resecentrum och ombyggnationen av Hamngatan dragit ut på tiden så har vi valt att tidigarelägga ombyggnationen av östra Drottninggatan.

Byggnationen planeras genomföras i etapper och total byggtid beräknas till lite drygt ett år.

Tidplan

Här kan du se den preliminära tidplanen:

Observera att tidplanen kan komma att ändras.

  • I augusti började rivningsarbeten och grävning för fjärrvärme och fjärrkyla. Då började även byte av vatten- och dagvattenledningar från Bilan på Drottninggatan fram till Södra Kyrkogatan, samt på Eneströmsgatan fram till Karlbergsvägen. Arbetet på Eneströmsgatan är klart och gatan öppnar klockan 13 den 10 november (grönt område i kartan nedan).
  • På Drottninggatan fortsätter arbetet med ytskiktsarbeten fram till och med december. Korsningen Eneströmsgatan/Karlbergsgatan görs eventuellt i ett senare skede. Under vintern pågår ledningsarbeten i gräsytan mellan Hagaleden och hotell Bilan, inga fastigheter påverkas av arbetet. Arbetet startar i månadsskiftet november/december. Hamngatan kommer att bli något avsmalnad förbi arbetsområdet, men framkomlig (röd markering i kartan nedan).
  • Etapp 2, från Södra Kyrkogatan till och med en ny rondell i korsningen med Östra Torggatan startar först i vår och pågår en stor del av hösten. Byggnationen av rondellen i korsning Drottninggatan/Östra Torggatan kommer att ha stor påverkan på trafiken, ingen fordonstrafik kommer kunna passera denna korsning under byggtiden. Byggnationen startar efter semestern 2024 och pågår drygt två månader.
Karta över etapper vi kommer arbeta i i prejoekt östra Drottninggatan
Grönt område - byggnation pågår preliminärt fram till och med vecka 45. Rött område - arbete pågår under hösten 2023 och vintern 2024. Blått område - byggnationen startar våren 2024 och pågår till och med hösten.

Tidplan

  • Våren 2023 pågår projektering och dialog med berörda.
  • Byggstart augusti 2023.
  • Klart hösten 2024

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Infrastrukturprojekt

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun, Infrakraft är entreprenör.

Kommunens kontaktperson:

Jan Söderberg, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?