Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Toppbild karlstad.se
Toppbild karlstad.se

Toppbild karlstad.se

Tingvallastaden - östra Drottninggatan får ny gestaltning

Östra delen av Drottninggatan, mellan Östra Torggatan och Eneströmsgatan, ska byggas om för att skapa bättre trafikflöde, bredare trottoarer, ett cykelstråk och mer grönska. Byggnationen planeras starta efter sommaren 2023.

Kontakt till projektet

Har du frågor om projeket går det bra att kontakta oss på mejl drottninggatan@karlstad.se

Vad innebär projektet?

Målet är att göra Drottninggatan till en trevlig entré till centrumkärnan från öster, men också att skapa ett bättre flöde för trafiken. Det ska bli bredare trottoarer, ett cykelstråk på norra sidan av Drottninggatan och mer grönska. Det kommer även att bli plats för parkeringar och lastzoner.

I korsningen Drottninggatan/Östra Torggatan planerar vi för en mindre rondell. Gatan kommer också att utformas på ett bättre sätt för att ta hand om och leda bort skyfall. Vi kommer även att passa på att byta olika ledningar i gatan när vi bygger om, såsom vatten- och dagvattenledningar, el och fjärrvärme/fjärrkyla.

Ett ritat tvärsnitt vilka funktioner som Drottninggatans östra del kommer att innehålla.
Ett utsnitt av vad östra delen av Drottninggatan ska innehålla efter ombyggnationen.


Vad kommer det innebära för boende och verksamheter?

Vårt mål kommer att vara att alla verksamheter ska vara tillgängliga under byggtiden och att parkeringsplatser på innergårdar ska kunna användas större delen av tiden. Men så klart kommer byggnationen att märkas av och därför har vi påbörjat en dialog med berörda längs gatan för att ta reda på vilka behov som finns och vad vi kan göra för att underlätta.

Tidigarelägger ombyggnationen

Att bygga om den östra änden av Drottninggatan har planerats sedan tidigare, som en del i det långsiktiga arbetet med att göra Karlstads centrum än mer attraktivt. Men tanken var att detta skulle ske i ett senare skede. Nu när arbetet med detaljplanen för Karlstads resecentrum och ombyggnationen av Hamngatan dragit ut på tiden så väljer vi att tidigarelägga ombyggnationen av östra Drottninggatan.

Byggstart planeras till efter semestern 2023, och innan dess behöver vi skapa kontakt och utbyta information med fastighetsägare och verksamheter som kommer bli berörda på olika sätt. Byggnationen planeras genomföras i etapper och total byggtid beräknas till lite drygt ett år.

Vad händer nu?

Vi kontaktar just nu fastighetsägare för att se till att vi har en fortsatt bra dialog innan och under projektet.

Har du frågor eller vill anmäla dig för att få information när den uppdateras, mejla oss på drottninggatan@karlstad.se

Tidplan

  • Våren 2023 pågår projektering och dialog med berörda.
  • Byggstart efter sommaren 2023.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Infrastrukturprojekt

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Jan Söderberg, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-05-24

Hittade du rätt information på sidan?