Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Karta över Långgatan, projektområde
Karta över projektområdet längs Långgatan.

Karta över projektområdet längs Långgatan.

Vålberg - ny gång- och cykelväg längst Långgatan

Vi bygger en ny gång- och cykelväg längs Långgatan i Vålberg, mellan Älvenäsvägen i nordost och järnvägsbron i sydväst för att öka trafiksäkerheten.

Vad innebär projektet?

Vi bygger en ny gång- och cykelväg längs Långgatan i Vålberg, mellan Älvenäsvägen i nordost och järnvägsbron i sydväst för att öka trafiksäkerheten. Projektet är i linje med Karlstads kommuns cykelplan för Vålberg. En trafiksäkerhetsutredning för Långgatan genomfördes 2012 och delar av Långgatan är redan ombyggda i enlighet med utredningen. Vi vill nu fortsätta trafiksäkerhetsåtgärderna vidare på Långgatan och bygga en 800m lång gång- och cykelväg.

Gång- och cykelvägen kommer att knyta ihop Vålberg till Trafikverkets planerade cykelväg längs E45 mellan Grums och Vålberg.

Bakgrund

Efter att E18 drogs om utanför orten på 1980-talet, har gatan en ändrad funktion, och fungerar numer som huvudgata för lokal trafik samt som infarts- och genomfartsgata för trafik från och till närliggande orter. Dagens situation fyller inte nutida krav på en säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter.

Karta över den nya gång- och cykelväg längs Långgatan i Vålberg, mellan Älvenäsvägen i nordost och järnvägsbron i sydväst. Heldragen linje: befintligt stråk. Streckad linje: planerat stråk. Lila, streckad linje: planerat stråk 2024. Klicka på kartan för att se originalstorlek.

Varför göra om?

Den nya gång- och cykelvägen byggs för att:

  • öka trafiksäkerheten och ansluta till Trafikverkets planerade gång- och cykelväg mellan tätorterna Vålberg och Grums
  • förbättra trafiksäkerheten
  • skapa en attraktivare mer tätortsmässig trafikmiljö
  • minska gatans barriäreffekt för gående och cyklister
  • bibehålla god framkomlighet för biltrafik, kollektivtrafik och utryckningsfordon, men på de oskyddade trafikanternas villkor.

Tidplan

  • Planering/projektering pågår september 2023 till februari 2024.
  • Preliminär byggstart för gång- och cykelvägen är mars 2024, och den beräknas vara klar i november 2024.
  • Tidplan för Trafikverkets planerade cykelväg är planläggning 2023-2026 och projektering 2026-2027.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Nybygge av gång- och cykelväg

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Johan Törebrand

Läs mer om projekt och planer som berör Vålberg

Konstverket Fröken onödig av Astrid Göransson

Tätorterna utvecklas

Karlstads kommun består av flera tätorter och det är viktigt att hela kommunen utvecklas. De senaste åren har kommunen genomfört flera centrumutvecklingsprojekt och nu börjar ett arbete att identifiera attraktiva bostadslägen i kommunens mindre tätorter.

Siluett ÖP

Översiktsplan 2050

Detta är ett förslag till en ny översiktsplan, hur Karlstad ska utvecklas fram till år 2050. Översiktsplanen vägleder kommunen i all detaljplanering som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov. Förslaget till ny översiktsplan var på samråd 7 juni till 30 september 2021. I nästa skede ska den ut på granskning, tidplan för detta är ännu inte bestämd.

Oversiktsbild med planområdet markerat

Vålberg - nya bostäder i centralt läge

Kommunen ska pröva möjligheten att ändra nuvarande användning för det tidigare kommunalhuset vid Norsplan. Målet är att istället bygga bostäder i byggnaden.

simbassäng utan människor

Vålberg - nytt badhus och sporthall

Vi ser på olika möjligheter och begränsningar kring ett eventuellt nytt badhus och sporthall i Vålberg. Det är en del av en förstudie som görs för att undersöka var det skulle bli bäst att placera anläggningarna, tillsammans eller var för sig. Bakom den står teknik- och fastighetsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. Just nu undersöks alternativa förslag på lokalisering.

En grön äng med löv från ett träd hängande ner.

Norsbygden - byggvision

Stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till byggvision för Norsbygden i Karlstads kommun. På så sätt tar man hand om den utvecklingspotential som finns.

Sidan uppdaterad: 2023-11-14

Hittade du det du sökte på sidan?