Karta över Långgatan, projektområde
Karta över projektområdet längs Långgatan.

Vålberg - ny gång- och cykelväg längs Långgatan

Vi bygger en ny gång- och cykelväg längs Långgatan i Vålberg, mellan Älvenäsvägen i nordost och järnvägsbron i sydväst för att öka trafiksäkerheten.

Vad innebär projektet?

Vi bygger en ny gång- och cykelväg längs Långgatan i Vålberg, mellan Älvenäsvägen i nordost och järnvägsbron i sydväst för att öka trafiksäkerheten. Projektet är i linje med Karlstads kommuns cykelplan för Vålberg. En trafiksäkerhetsutredning för Långgatan genomfördes 2012 och delar av Långgatan är redan ombyggda i enlighet med utredningen. Vi vill nu fortsätta trafiksäkerhetsåtgärderna vidare på Långgatan och bygga en 800 meter lång gång- och cykelväg.

Gång- och cykelvägen kommer att knyta ihop Vålberg till Trafikverkets planerade cykelväg längs E45 mellan Grums och Vålberg.

Bakgrund

Efter att E18 drogs om utanför orten på 1980-talet, har gatan en ändrad funktion, och fungerar numer som huvudgata för lokal trafik samt som infarts- och genomfartsgata för trafik från och till närliggande orter. Dagens situation fyller inte nutida krav på en säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter.

Den nya gång- och cykelvägen byggs för att:

  • förbättra trafiksäkerheten
  • ansluta till Trafikverkets planerade gång- och cykelväg mellan tätorterna Vålberg och Grums
  • skapa en attraktivare mer tätortsmässig trafikmiljö
  • minska gatans barriäreffekt för gående och cyklister
  • bibehålla god framkomlighet för biltrafik, kollektivtrafik och utryckningsfordon, men på de oskyddade trafikanternas villkor.
Karta över ny gång- och cykelväg längs Långgatan i Vålberg, mellan Älvenäsvägen i nordost och järnvägsbron i sydväst.
Karta över den nya gång- och cykelväg längs Långgatan i Vålberg, mellan Älvenäsvägen i nordost och järnvägsbron i sydväst. Heldragen linje: befintligt stråk. Streckad linje: planerat stråk. Lila, streckad linje: planerat stråk 2024. Klicka på kartan för att se originalstorlek.

Tidplan

  • Planering/projektering pågår september 2023 till mars 2024.
  • Byggstart för gång- och cykelvägen är i april 2024. Den beräknas vara klar i november 2024.
  • Tidplan för Trafikverkets planerade cykelväg är planläggning 2023-2026 och projektering 2026-2027.

Obs! Mellan den 29 april och 5 juli 2024 kommer Långgatan, mellan Älvenäsvägen och Kungsåsvägen, att stängas av på grund av arbetet och trafiken leds om. Avstängningen gäller även gående och cyklister. Under sommaren är vägen är öppen för trafik. Mellan 5 augusti och 23 augusti kommer vägen ha ett körfält öppet som regleras med trafikljus.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Nybygge av gång- och cykelväg

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Johan Törebrand

Fler planer och projekt i området

Konstverket Fröken onödig av Astrid Göransson

Tätorterna utvecklas

Karlstads kommun består av flera tätorter och det är viktigt att hela kommunen utvecklas. De senaste åren har kommunen genomfört flera centrumutvecklingsprojekt och nu börjar ett arbete att identifiera attraktiva bostadslägen i kommunens mindre tätorter.

Illustration för översiktsplanen för Karlstads kommun

Översiktsplan 2050

Karlstads kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan för hur Karlstad ska utvecklas fram till år 2050. Nyligen genomfördes det skede som kallas granskning. Nu ska synpunkterna från det gås igenom inför ett antagande av ny översiktsplan hösten 2024.

Oversiktsbild med planområdet markerat

Vålberg - nya bostäder i centralt läge

Kommunen ska pröva möjligheten att ändra nuvarande användning för det tidigare kommunalhuset vid Norsplan. Målet är att istället bygga bostäder i byggnaden på fastigheten Nors Åstorp 1:132.

En grön äng med löv från ett träd hängande ner.

Norsbygden - förslag till byggvision

Stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till byggvision för Norsbygden i Karlstads kommun. På så sätt tar man hand om den utvecklingspotential som finns.

Taggar för sidan

Karlstad växer

Sidan uppdaterad: 2024-06-11

19 Juni 2024