Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Bild på Edsvalla skola
Edsvalla skola

Edsvalla skola

Edsvalla – använda Edsvalla skola för kontor, verksamheter och bostäder

Kommunen önskar pröva möjligheten att använda Edsvalla skola för kontor, verksamheter och eventuellt bostäder. Edsvalla skola är en särskilt värdefull byggnad enligt Karlstad kulturmiljöprogram och skolan ingår i en särskilt värdefull miljö.

Nuvarande förhållanden

Kommunen avser att sälja Edsvalla skola som idag står tom. Skolan ligger i utkanten av norra Edsvalla i anslutning till Axel Danielsson gata. Väster om Edsvalla skola sträcker sig järnvägen, norr och öster om byggnaden ligger Edsvalla förskola samt en före detta lärarbostad som idag nyttjas för bostäder. I söder finns ett stort parkeringsområde samt några bostadshus i två våningsplan. Stora delar av markytan intill skolan är hårdgjord.

Edsvalla skola utpekas som särskild värdefull byggnad i Karlstad kulturmiljöprogram och ingår i en särskild värdefull miljö.

Bedömning

Det bör vara möjligt att ta tillvara på byggnaden för verksamheter och kontor. Det är oklart om byggnaden kan användas för bostäder, då området ligger nära järnvägen. Buller och vibrationsfrågor samt riskfrågor kopplade till järnvägen kan behöva utredas i planarbetet. Området ligger nära Norsälven, stabilitetsfrågan kan behöva ses över i samband med en ny detaljplan.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Risk för ras och skred
  • Buller och vibrationer från järnvägen
  • Riskfrågor kopplade till järnvägen
  • Kulturhistoriska frågor

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för del av Årbäck 3:1

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Anastasia Mileoranskaya, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-01-29

Hittade du det du sökte på sidan?